ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หนังสือเวียนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  

 

(1)  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 
(2)  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 
(3)  การบริหารอัตรากำลัง

 
(4) การพัฒนาบุคลากร

 
(5)  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 
(6)  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ