ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมายกำหนด ตามหลักสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 โดยกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และประกาศให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ

  • ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติราชการะ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปีถัดไป
  • ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติราชการะ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีเดียวกัน

..... ... .