ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ร่างเอกสารประกวดราคาครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับ 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

URL แบบสั้นสำหรับ Share