ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตร: การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 23

หลักสูตร: การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 23 ปีงบประมาณ 2561

เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

ท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ลิงค์นี้ >>New Wave รุ่นที่ 23

ประเภทข่าว: 

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุ่นที่ 10) ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุ่นที่ 10) ประจำปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 6 - 20 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักบริหารมีความรู้ครบถ้วนตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

กิจกรรม UIS First Date วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

CLICKเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมUIS First Date วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ในส่วนราชการต้นสังกัดแก่ผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลฯ ข้างต้น ก่อนลงนามในสัญญารับทุนรัฐบาลฯ  ในวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี 

หมายเหตุ

๑. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง   นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๗ / 
นางสาววรรษพร อากาศแจ้ง โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๕

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (หลักสูตร Singapore-Thailand)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Singapore-Thailand Leadership Development Programme

 

ประเภทข่าว: 

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ปีงบประมาณ 2560 ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 / 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

                       ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

ผู้บริหารส่วนราชการเตรียมความพร้อมสร้างวิสัยทัศน์การทำงานร่วมกัน เพื่อปฏิรูปและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทำหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจำอำเภอ และ (2) ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี ซึ่งจะมุ่งเน้นกิจกรรมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล

ประเภทข่าว: 

แจ้งผลการคัดเลือกผู้ได้รับเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้การคัดเลือกด้วยการประเมินแบบเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method - ACM) ปรากฎว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 55 คน และบัญชีรายชื่อสำรอง 8 คน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ปี 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ปี 2560

จำนวน 3 หมวดวิชา >> คลิก

ประเภทข่าว: 

Pages