ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

โครงการพัฒนาการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method - ACM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถานที่ฝึกอบรม: ณ อาคารศูนย์สัมมนา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

  • รุ่นที่ 1 (วันที่ 10, 12, 23 และ 28 กันยายน 2559)

  • รุ่นที่ 2 (วันที่ 11, 13, 26 และ 28 กันยายน 2559)

หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น และต้องสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (3.5 วัน) และจะแจ้งห้องฝึกอบรมให้ท่านทราบผ่านทาง E-mail

 

ประเภทข่าว: 

กำหนดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

 

หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม เดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ: ดาวน์โหลด  NEW

แบบแจ้งการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในและต่างประเทศ:  ดาวน์โหลด NEW

กำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ประเภทข่าว: 

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศไทย” โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) ประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ หรือ Annual Forum ซึ่งเป็นกิจกรรมในหลักสูตร นบส.2 รุ่นที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำภาครัฐได้ตระหนักถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก โดยมีนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ.

ประเภทข่าว: 

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559

ประเภทข่าว: 

แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาฯ

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูงที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาในหัวข้อ ดังนี้
 
1. หลักสูตร Effective Meeting and Presentation Skills ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
 
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสูง (Presentation Advantage) วันที่ 6 มกราคม 2559
ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
 

 

ประเภทข่าว: 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) เปิดรับสมัครแล้วบัดนี้

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1)” เป็นโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระด้านการบริหารและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

ปรัชญา

ประเภทข่าว: 

ขอเชิญข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ

ประเภทข่าว: 

เปิดลงทะเบียนเข้าอบรม หลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ"

เปิดลงทะเบียนเข้าอบรม หลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ" สำหรับส่วนราชการ ดังนี้

  1. การบริหารพนักงานราชการ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
  2. การบันทึกด้วยภาพ (Graphic Recording) (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 สิงหาคม 2558)

ท่านสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครหลักสูตรข้างต้นได้จากหนังสือถึงส่วนราชการของท่าน

ลงทะเบียนได้ที่ ระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Pages