ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ในวันนี้ (วันที่ 7 กันยายน 2566) นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. และนางสาวกำไล อ่างแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ในผลงานชื่อ การพัฒนาระบบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ) ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

          ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทการทำงานของภาครัฐยุคใหม่ ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

เอกสารประกอบการชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19

ประเภทข่าว: 

OCSC’s Secretary General welcomes China Economic Cooperation Center’s Deputy Director General and team

On 18 January 2023, Mr. Piyawat Sivaraks, Secretary-General at the Office of the Civil Service Commission (OCSC), led a team of officials to meet with Mr. Liu Jing Hwa, Deputy Director General at the China Economic Cooperation Center (CECC), and his team on their visit to the OCSC to discuss potential partnership on people development. 

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. ให้การต้อนรับรองอธิบดีและคณะผู้แทนจากศูนย์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Economic Cooperation Center - CECC)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ให้การต้อนรับนายหลิว จิ่ง หวา รองอธิบดี และคณะผู้แทนจากศูนย์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Economic Cooperation Center - CECC) ในโอกาสเข้าพบเลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมเป็นพันธมิตรกันในการพัฒนาบุคลากร

ประเภทข่าว: 

ข้อมูลและแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อมูลและแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑


การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

 

กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

  • กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม ๒๕๖๖

ประเภทข่าว: 

มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

Pages