ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟ (Dashboard) เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟ (Dashboard) เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในช่วงที่ 1 เป็นกิจกรรมพิธีเปิดโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และกล่าวรายงานโดย นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และได้รับเกียรติบรรยายถ่ายทอดแนวคิดการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการบรรยายถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความคาดหวังของการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ โดย นางเมธินี เทพมณี กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ.ก.ม.จ.)

ประเภทข่าว: 

Infographics : มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

ตัวอย่างพฤติกรรมมาตรฐานทางจริยธรรมที่ต้องจำให้ขึ้นใจ
ข้อที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ

ประเภทข่าว: 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (UCAS) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ดร.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะ ได้นำนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (UCAS) ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะไปศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Nanotechnology ณ National Center for Nanoscience and Technology, University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๔ ราย ได้แก่ ๑) น.ส.กรณ์อัฐชญา วีณุตรานนท์ ๒) น.ส.พรรณเลขา หมั่นเพ็ชร ๓) น.ส.ภวันตรี พรมสุวรรณี ๔) น.ส.ลักษิกา จิรโมไนย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยขณะนี้ นักเรียนทุนอยู่ระหว่าง การเตรียมความพร้อมด้านภาษา และคาดว่าจะเข้าศึกษาที่ UCAS ในปีการศึกษา ๒๐๒๒ - ๒๐๒๓ ต่อไป

ประเภทข่าว: 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection) และผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำประโยชน์ในองค์กรและสังคมโดยรวม ด้วยการเฝ้าระวัง เป่านกหวีด เพื่อหยุดยั้งหรือป้องกันการกระทำผิดต่าง ๆ และได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของระบบร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการร้องเรียน ความพึงพอใจ และเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ไปจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันจะเป็นมาตรการและกลไกตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ พระบรมมหาราชวัง

ประเภทข่าว: 

Infographics : มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 3 กล้าตัดสินใจ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ส่องตัวอย่างพฤติกรรมมาตรฐานทางจริยธรรมที่ต้องจำให้ขึ้นใจ
ข้อที่ 3 กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ

ประเภทข่าว: 

การลงนาม MOU ออนไลน์ โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ สำหรับการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประเภทข่าว: 

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือน ม.ค. - มี.ค 2565 ของนักเรียนทุนรัฐบาล

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 มกราคม 2565  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนมกราคม - มีนาคม 2565

  
สมาพันธรัฐสวิส - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนมกราคม - มีนาคม 2565

ประเภทข่าว: 

Pages