ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประเภทข่าว: 

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  สาธารณรัฐฝรั่งเศส - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

  สมาพันธรัฐสวิส - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือตุลาคม - ธันวาคม 2564 และค่าประกันสุขภาพเหมาจ่ายเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ประเภทข่าว: 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ. นำโดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ. นำโดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
--------
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)  เพื่อแสดงให้เห็นว่า ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี ความเป็นเอกราช และอธิบไตยของชาติ  เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรัก ความสามัคคี สร้างความภูมิใจในความเป็นชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ประเภทข่าว: 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

ตามที่ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๖ กำหนดให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของส่วนราชการ และข้อ ๙ กำหนดให้การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ ได้ ดังนี้

ประเภทข่าว: 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นการประชุมแบบผสมผสานผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวแนะนำเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กล่าวรายงานภารกิจและสรุปผลงานสําคัญของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาทิ การสนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ การสร้างการรับรู้ต่อนโยบายและข่าวสารของรัฐบาลและภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนวาระนโยบายที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูงเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทข่าว: 

Pages