ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ประเภทข่าว: 

การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.)

การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ในหัวข้อ “เรียนรู้ - รับมือ – รอดพ้น : วิกฤตการณ์โรคระบาดและนวัตกรรมจากทุกศาสตร์ ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน Pandemic and Innovation in the midst of the uncertainty era: How do we do to tackle the crisis?” ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) ในรูปแบบออนไลน์โดยการถ่ายถอดสดจากเมือง Lyon สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 9.00-15.45 น. โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน

ประเภทข่าว: 

การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุม 301
ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบ Video Conference โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 9 ประเภท/หน่วยงาน ได้แก่
1) ข้าราชการพลเรือน 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 4) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 5) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 6) ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 7) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 8) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ 9) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประเภทข่าว: 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

                                                    

ประเภทข่าว: 

Pages