ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

                                                    

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2563

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2563
--------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2563 ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. อันประกอบด้วย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ที่ปรึกษาระบบราชการ นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป. สำนักงาน ก.พ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
------------------------------------

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมมือกับอีก 6 หน่วยงาน พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อยอดสู่รัฐบาลดิจิทัล

สำนักงาน ก.พ. ร่วมมือกับอีก 6 หน่วยงาน พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อยอดสู่รัฐบาลดิจิทัล
---------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Ballroom ab ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) เป็นผู้ลงนามในนามของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประเภทข่าว: 

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.45 - 12.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการตณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร เลขานุการคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ วุฒิสภา

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการจัดประชุมครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ให้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเภทข่าว: 

Pages