ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการจัดประชุมครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ให้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเภทข่าว: 

การหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยมีท่านเลขาธิการ สทนช. (ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทนช. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. นำโดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (นางอรวรรณ คงธนขันติธร) และ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (นางสาวอัจฉรา ระจิตร) รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน และกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบและกลไกการมอบอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส่วนราชการ และกลุ่มภารกิจการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาเรียนรู้วิถีการทำงานแบบ Agile กับทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาเรียนรู้วิถีการทำงานแบบ Agile กับทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยได้รับการต้อนรับจากคุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy

ประเภทข่าว: 

การประชุมหารือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล”

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในการจัดประชุมหารือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่อง “การส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล” ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. นนทบุรี โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจาก ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการรวบรวมประเด็นปัญหาของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ และพิจารณาแนวทางการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการรุ่นใหม่และข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้นำมาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

จากการประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินตามข้อสั่งการทั้งสิ้น ๔ ประเด็น ได้แก่

ประเภทข่าว: 

มาตรการจำกัดการออกจากที่พักอาศัยของรัฐบาลฝรั่งเศส (Confinement / Lockdown)

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ Covid -19  ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรง เป็นระลอกที่ 2 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการ Couvre-feu/curfew เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา และต่อมาได้ยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขเป็น การจำกัดการออกจากที่พักอาศัยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  30 ต.ค – 1 ธ.ค. 2563 เป็นอย่างน้อย นั้น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอให้นักเรียนในประเทศฝรั่งเศสให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการของราชการโดยเคร่งครัด ซึ่งหลักการบางอย่างยังคงเหมือนการจำกัดบริเวณครั้งแรกเมื่อเดือน มี.ค. – เม.ย. 2563  สำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น จะเป็นการเรียนการสอนทางไกล ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดและแนวปฏิบัติอื่นจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุม และให้การต้อนรับนายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในการประชุมดังกล่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำ RPA (Robotic Process Automation) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประเภทข่าว: 

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

Pages