ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

จริยธรรมข้าราชการ 7 ข้อ

จำขึ้นใจ จริยธรรมข้าราชการ 7 ข้อ จำขึ้นใจพึงปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
-ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
-ซื่อสัตย์สุจริต
-กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
-คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
-มุ่งผลสัมฤทธิ์ คุณภาพของงาน
-ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
-ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ ข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จำขึ้นใจ ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

จำขึ้นใจ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กลไกและการบังคับใช้มี 9 ข้อ ดังนี้…

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่ดี ตามกระบวนการรักษาจริยธรรม

จำขึ้นใจ หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่ดี ตามกระบวนการรักษาจริยธรรมมีดังนี้…

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

หน้าที่ของส่วนราชการ ในการดำเนินการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

จำขึ้นใจ หน้าที่ของส่วนราชการ ในการดำเนินการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหลัก ๆ 3 ข้อ ดังนี้…

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : กล้าตัดสินใจและทำในสิ่งที่ถูกต้อง

จำขึ้นใจ ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : กล้าตัดสินใจและทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

Do’s and Don’ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน

จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน มีดังนี้…

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

Do’s and Don’ts สิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐควรทำ

จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts สิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐควรทำ หรือไม่ควรทำมีดังนี้…

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

จำขึ้นใจ ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

Pages