ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุม นทร. ศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

การจัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและบุคลากรภาครัฐในอนาคต รับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและทิศทางในการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล การประชุมครั้งนี้ มี นทร. ที่ศึกษาในกรุงปารีสและปริมณฑลเข้าร่วมการประชุมได้ จำนวน 10 ราย

ประเภทข่าว: 

แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูปประเทศ : การพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมผู้บริหารระดับต่างๆ ในหลักสูตร ป.ย.ป. 1 สำหรับปลัดกระทรวง อธิบดี หลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 สำหรับรองอธิบดี หรือเทียบเท่า  และหลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 สำหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามกรอบหลักสูตรเรื่อยมา โดยเน้นกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำคัญ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสากลโลก

 

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสังฆทานพร้อมจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 เวลา 08.00 น. 

ประเภทข่าว: 

นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ได้รับรางวัล The winner best poster prize

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ The Institute for Work and Health (IST), Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ British Occupational Hygiene Society (BOHS) Conference ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2560 ณ เมือง Harrogate ประเทศอังกฤษ หัวข้อการนำเสนอ Airborne Portland cement nanoparticles during bag emptying ได้รับรางวัล The winner best poster prize
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2560

ประเภทข่าว: 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม ครั้งที่ 1

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ก.พ. 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญโดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ประธานคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.  ร่วมกับผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ ร่วมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดในการยกร่างมาตรฐานทางจริยธรรมและแผนการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยผู้แทนองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคล จะนำกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมครั้งนี้ ไปจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานให้ความเห็นชอบต่อไป

ประเภทข่าว: 

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัส “ขอให้ข้าราชการนำหลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม” เนื่องในโอกาสผู้แทนข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าเฝ้าสักการะ

นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วย คณะข้าราชการจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม เป็นผู้แทนข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าเฝ้าสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 28  เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสกับผู้แทน สำนักงาน ก.พ. ว่า “ขอให้ยึดหลักธรรมในการปฏิบัติงาน คือ หลักอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา) นำไปใช้กับการทำงานของข้าราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และขอให้มีความสามัคคี ดั่งภาษิต “สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา” ความพร้อมเพรียงแห่งชนอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญรุ่งเรืองให้สำเร็จ.

ประเภทข่าว: 

การเยี่ยม นทร. โอดอส เมืองมงเปลิเย่

เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3-4) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เมือง Montpellier เพื่อติดตามการเรียนและความเป็นอยู่ในเมืองที่ศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมี นทร. ศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ราย ดังนี้

ประเภทข่าว: 

Pages