ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประชุมประจำปี 2560 นทร. โครงการโอดอส ( รุ่น 3 และ 4)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้จัดการประชุมสัมมนา นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 3 และ 4) ศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ณ ศูนย์การประชุม Centre International d’Etudes Pédagogiques – CIEP 1 Avenue Léon Journault, 92310 SEVRES ชานกรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทร. ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำหรับ นทร ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2560 ประมาณ 21 ราย จะได้รับประสบการณ์จาก นทร. รุ่นพี่เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต หรือเพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งมี นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จำนวน 38 ราย เข้าร่วมประชุม โดย นทร. ทะยอยเดินทางมาร่วมประชุมในเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2560 วันที่ 25 มีนาคม 2560

ประเภทข่าว: 

วันข้าราชการพลเรือน ประจําปีพุทธศักราช 2560

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสารเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 วันที่ 1 เมษายน 2560 ว่า

ประเภทข่าว: 

หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

          คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการเป็นปัจจัยสำคัญต่อสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือศรัทธาของผู้รับบริการและประชาชน โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กำหนดเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการบรรจุไว้ให้ข้าราชการต้องถือปฏิบัติ และเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ดังที่ปรากฏทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ประชาชนเชื่อว่าข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงดัชนีชี้วัดความโปร่งใสนานาชาติ ขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ในปี 2016 ประเทศไทยได้คะแนน 35 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าได้คะแนนในระดับที่ค่อนข้างต่ำ  

ประเภทข่าว: 

หลักสูตร Magistère

หลักสูตร Magistère เป็นหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการมาจากความคิดริเริ่มของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีวัตถุประสงค์ยกระดับคุณภาพการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ Grande Ecole ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดว่าเป็นสถาบันสำหรับนักศึกษาหัวกะทิ (Elite) หลักสูตร Magistère เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1985 หลักสูตรนี้เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับหลักสูตรหลัก มีระยะเวลาศึกษา 3 ปี เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ Licence 2 หรือเทียบเท่า และนักศึกษาที่จบมาจาก Classe Préparatoire Grande Ecole ซึ่งสอบผ่านการสอบคัดเลือกของ Grande Ecole ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่คะแนนถึงมีศักยภาพที่จะศึกษาได้ คือ Admissible แต่ไม่ได้รับเข้าศึกษาใน Grande Ecole คือ Admis การคัดเลือกดูจากผลการเรียนปีที่ 1 และ ปีที่ 2 และมูลเหตุจูงใจในการสมัคร ในบางสาขาอาจมีการสอบวิชาเฉพาะ เช่น สาขากฎหมาย โดยทั่วไปนักศึกษาที่ได้รับเข้าจะมีผลการเรียนอย่างน้อย 12 คะแนนในชั้นปีที่ 1

ประเภทข่าว: 

การเยี่ยม นทร. ที่ศึกษา ณ สมาพันธรัฐสวิส

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมือง Geneva Lausanne และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ สถาบัน César Ritz SHMS และ Les Roches

ที่ Geneva ได้พบกับ น.ส.ปฐมน แป้นเหลือ (ก.พ.) ซึ่งได้รับทุนมาศึกษา ป. โท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ และ ที่ Lausanne ได้ประชุมร่วมกับ นทร. ปริญญาเอก 3 รายคือ พ.ต.ท. หญิง กรอุษา เตชบวรเกียรติ (ก.พ.) ทำวิจัยเรื่องการพิสูจน์หลักฐาน เกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารด้วยหมึก ซึ่งในปัจจุบัน มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยโลซานน์เพียงแห่งเดียว นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (ก.วิทย์) ทำเรื่องความปลอดภัยในการใช้ปูนที่มีสารนาโนในการก่อสร้าง และ นายธีรวัฒน์ สงสีจันทร์ (พสวท.) ทำเรื่องการสังเคราะห์สาร

ประเภทข่าว: 

แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับส่วนราชการ

 ด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกำหนดให้กลไกตามประมวลจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย ก.พ. หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสมำ่เสมอ  ดังนั้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีรูปแบบ วิธีการ แนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ โดยสามารถนำไปประยุกค์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จึงได้จัดทำตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ดังมีรายละเอียด

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/kaarsngesrimkhunthrrm_cchriyarrmsamhrabswnraachkaar.pdf

ประเภทข่าว: 

เปิดหลักสูตร ป.ย.ป. พัฒนาผู้นำทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

ภาพนายกรัฐมนตรี

ในการประชุมเปิดหลักสูตร "การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)" เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง "โครงสร้างและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง" กล่าวย้ำว่า ประเทศชาติสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ต้องมาก่อนเสมอ ดีใจที่ทุกท่านมาร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติ ทั้งข้าราชการ รัฐวิสาหกิจต้องทำงานเพื่อส่วนรวม ไม่วาจะเกิดปัญหาอุปสรรคใดก็ตามต้องทำงานเพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติ ต้องร่วมกันปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการปกครอง ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ปฏิรูประบบราชการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงถึงเพื่ออนาคต

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการเกี่ยวกับวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ 2561-2562

คำชี้แจง

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 55 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา 53 ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดเหตุพิเศษ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม  2551
กรณีข้อ 1 (3) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด และ ก.พ. จะกำหนดรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในทุก 2 ปีงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันส่วนราชการสามารถคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกฯ ได้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 

ประเภทข่าว: 

Pages