ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขั้นตอนการกรอกและพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเข้าร่วมประชุม รวม 41 ท่าน

ในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและสั่งการประเด็นต่างๆ ดังนี้

ประเภทข่าว: 

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยและการบริหารราชการแผ่นดิน

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยและการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อให้ประชาชนและทุกส่วนราชการเข้าใจ "การขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน" อีกทั้ง ทุกส่วนราชการจะต้องเร่งผลักดันภารกิจที่สำคัญและการปฏิรูปให้สำเร็จโดยเร็ว

 

ประเภทข่าว: 

เอกสารประกอบการบรรยายกำหนดการประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

เอกสารประกอบการบรรยาย ดังนี้

1. แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้ัมีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

2. กรอบการสั่งสมประสบการณ์

3. Training Roadmap

4. ขั้นตอนการกรอกและพิมพ์ใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 

ประเภทข่าว: 

แพทย์ประจำตัว (Médecin traitant)


จากที่ สนร. ได้เคยเขียนเรื่องการประกันสุขภาพ ไว้แล้วนั้น http://oeaparis.free.fr/article.php3?id_article=219&id_section=5  วันนี้จึงขอพูดถึงเรื่อง แพทย์ประจำตัว (Médecin traitant) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเป็นลำดับต้นๆ เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงฝรั่งเศส เพราะนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ทางราชการฝรั่งเศสก็ได้กำหนดให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปต้องแจ้งชื่อแพทย์ประจำตัวต่อ สำนักงานประกันสุขภาพ (Assurance Maladie) สนร. จึงขอสรุปรายละเอียดไว้ดังนี้

ประเภทข่าว: 

หนังสือนำส่งประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทข่าว: 

ตรวจเยี่ยม นทร. Montluçon และ Clermont-Ferrand

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ที่ศึกษา ณ เมือง Montluçon และ Clermont-Ferrand ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ดังรายละเอียด

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ก. วิทย์ นายวิเชียร เนียมชาวนา ที่กำลังศึกษา ป. เอก ณ เมือง Montluçon ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ เยี่ยมชมห้องทดลองภาควิชา Génie Mécanique Productique ของสถาบัน IUT Montluçon ซึ่ง นายวิเชียรฯ ทำงานวิจัยเรื่องการสร้างแบบจำลองตำหนิในเหล็กที่ส่งผลต่อความล้าของเหล็กนวัตกรรมใหม่เกรดต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา Professeur Jean-Louis Robert ให้การต้อนรับและนำชมห้องทดลอง

ประเภทข่าว: 

การประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

Pages