ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การตรวจเยี่ยม นทร. และ นร. ศึกษา ณ เมือง Nancy และ Strasbourg

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นร. ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 3 และ 4) ที่ศึกษา ณ เมือง Nancy และ Strasbourg ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2560

วันที่ 11 มกราคม 2560 คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Nancy คณะฯ เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเคมี - เคมีกระบวนการ (Génie Chimiques – Génie des Procédés) สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Nancy โดยนางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบและสนทนากับนาย Dominique ALONSO หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี - เคมีกระบวนการ ซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนของภาควิชา และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติของสถาบัน

ประเภทข่าว: 

กรณีเหตุกราดยิงที่สนามบินฟอริดา สหรัฐอเมริกา

จากกรณีเกิดเหตุกราดยิงที่สนามบินนานาชาติ fort lauderdale hollywood ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ได้ตรวจสอบเหตุการณ์แล้วพบว่าไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ประเภทข่าว: 

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง”
(HiPPS Capability Development Program)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วย ศบส. ได้ดำเนินการ“หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” (HiPPS Capability Development Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 – 18, 21 – 24 พฤศจิกายน และ 18 – 23 ธันวาคม 2559 ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่มีการบูรณาการหลัวกสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap) สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในระดับพื้นฐานและระดับต่อยอดอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและในบริบทสากล ซึ่งประกอบด้วย 5 Modules ดังนี้

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. กับ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรม 4.0

2 เลขาฯ จับมือพบปลัดกระทรวงอุตฯ เตรียมขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรม สู่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. หารือร่วมกับ นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงแนวทางการดำเนินการในเรื่องขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งในขั้นต้น จะได้จัดทีมงานของทั้ง ก.พ. และ ก.พ.ร. เข้าร่วมดำเนินการปรับปรุงบทบาทภารกิจโครงสร้างและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะมีการประชุมสามฝ่ายครั้งต่อไปช่วงปลายเดือนมกราคม

ประเภทข่าว: 

สนร ตรวจเยี่ยม นทร. ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษา ณ เมือง Brest ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 และที่ศึกษา ณ เมือง Le Havre ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2559

(JPG)(JPG)

ประเภทข่าว: 

นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น3) สวิตเซอร์แลนด์ 15 คน สำเร็จ กศ

 

(JPG)

สนร. ฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาล (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน-รุ่น 3) ศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 15 คน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารและจัดการโรงแรม จากสถาบัน Les Roches - Switzerland เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และรับมอบปริญญาบัตรในวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ในโอกาสนี้ สนร.ฝรั่งเศส ขออวยพรให้ นทร. ทุกคนเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาครั้งนี้ไปร่วมพัฒนาประเทศไทยต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2559

ประเภทข่าว: 

ประเทศไทย : ราชการ 4.0 ก.พ. ก.พ.ร ก้าวไปด้วยกัน สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร บูรณาการแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร หารือการทำงานในภารกิจต่างๆ ร่วมกัน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  กำหนดแผนการดำเนินงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการ ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยในประเด็นแนวทางการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งข้อหารือการนำร่องส่วนราชการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในราชการด้วยรูปแบบพิเศษ (Talent Recruitment) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การปรับปรุงระบบงาน โครงสร้างหน่วยงานใหม่เพื่อการพัฒนานำไปสู่เป้าหมาย ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายและแนวทางรัฐบาล

 

ประเภทข่าว: 

สนร เยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมืองตูร์

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ทุนรัฐบาล (ก.พ./ สกอ. และทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) ที่ศึกษา ณ เมือง Tours ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Tours และได้มีการประชุม นทร.ทุนรัฐบาล จำนวน 4 ราย คือ

1. นายกฤษฎิ์ รัชชภูมิ ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชา GEII สถาบัน IUT Tours

2. นางสาววิริญจน์ หุตะสังกาส นทร. (สกอ.) กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกปีที่ 1 สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย François Rabelais de Tours

3. นายวรวิช ชุมเปีย นทร. (ก.พ.) ศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ สถาบัน Touraine

ประเภทข่าว: 

การรับรองปริญญาของหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

(JPG)

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ภาษาอังกฤษได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะภาษาสื่อสารข้ามพรมแดน สถาบันอุดมศึกษาในฝรั่งเศส ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างเปิดหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ หรือ นักศึกษาชาวฝรั่งเศสเองก็ตาม ที่ตั้งเป้าหมายเข้าสู่ตลาดแรงงานสากลเมื่อสำเร็จการศึกษา

ในบรรดาหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในฝรั่งเศส กว่าร้อยละ 90 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท และส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งให้ปริญญา “Master of Business Administration” (MBA) แก่ผู้สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรสาขากฎหมาย ซึ่งให้ปริญญา “LL.M.” และหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ เช่น ด้านวิศวกรรม ซึ่งให้ปริญญา “Master of Scincence” (MSc) และอาจมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีบ้าง ซึ่งให้ปริญญา “Bachelor”

ประเภทข่าว: 

Pages