ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วีซ่า Aupair ในประเทศฝรั่งเศส

วีซ่า Aupair – Jeune stagiaire aide familial « Aupair » : séjour et travail en France https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15813

(JPG)

วีซ่า Aupair เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 17-30 ปี เดินทางมาพำนักชั่วคราวกับครอบครัวชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีฐานะเป็นนายจ้าง โดยตกลงทำสัญญาร่วมกันคือ จะทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่พัก – อาหาร หรือมีค่าตอบแทน และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว จะต้องสมัครเรียนภาษาหรืออาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส ดังนั้น ก่อนเดินทางมาจึงต้องมีพื้นฐานภาษาในระดับที่สื่อสารได้ดี

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติและประกาศ กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ กวฉ. 2559

รายชื่อ ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนในตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ตรวจคุณสมบัติ กวฉ. 2559

ประกาศ กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ กวฉ. 2559

ประเภทข่าว: 

แจ้งกำหนดวันนัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น (ในและต่างประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ทุนสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง)

ประเภทข่าว: 

ประชุมสามัญประจำปี 2559 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส (ส.น.ท.ฝ)

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) ได้เดินทางไปร่วมงาน การประชุมสามัญประจำปี 2559 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ) ณ Institut d’Administration des Entreprises (I.A.E.) เมือง Montpellier ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559

(JPG)

โดยในวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 18.00 น. สนร. ได้จัดประชุม นทร. ที่กำลังศึกษาในเมือง Montpellier (นทร. สังกัดทุนตามความต้องการภาครัฐ และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รวม 13 ราย) เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเรียน โดยมี นทร. รุ่นพี่ให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนั้น สนร. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ

ประเภทข่าว: 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม 2559

ประเภทข่าว: 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 13 ตุลาคม 2559

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2559 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. และ 15.00 – 17.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (เลขที่ 8 rue Greuze 75116 Paris)

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันนี้ (14 ตุลาคม 2559)

 

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. หารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน บูรณาการใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพในการเข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. โดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมคณะ เข้าพบและประชุมหารือร่วมกับหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในการบูรณาการใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลที่มีต่ออาชีพ สำหรับเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. มอบนโยบาย สร้าง "ข้าราชการ 4.0"

นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ก.พ. ในวันนี้ (3 ตุลาคม 2559) และเข้าประชุมเพื่อพูดคุยหารือกับฝ่ายบริหาร โดยหม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นตัวแทนข้าราชการสำนักงาน ก.พ. กล่าวต้อนรับเลขาธิการสู่ครอบครัวสำนักงาน ก.พ. พร้อมกันนี้ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษาระบบราชการ และผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน ทุกท่าน ชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่และภารกิจในภาพรวมด้านต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

คณะผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเริ่มต้นการทำงานวันแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.ทำพิธีสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเริ่มต้นการทำงานวันแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทข่าว: 

Pages