ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พร้อม ... จะเป็น...ข้าราชการที่ดี

โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 10 

ประเภทข่าว: 

ข้อมูลมือหนึ่ง

เมื่อผู้เขียนเรียนวิชาการสื่อสารในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกตอน 30 ปีก่อน ชั่วโมงแรกที่เรียน อาจารย์เริ่มด้วยการให้เล่นเกมบอกต่อ คือ ให้กระดาษซึ่งเขียนประโยคว่า « บ้านนายขวัญอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงใกล้ๆกับร้านขายลาบ » และให้กระซิบบอกต่อๆกัน ได้ 1 ครั้ง ขัอมูลถูกส่งผ่านนักศึกษาร่วม 30 คน คนสุดท้าย ต้องเป็นคนเขียนสิ่งที่ตนได้รับฟังมา และ เขียนว่า « บ้านนายขวัญอยู่ข้างร้านลาบริมฝั่งแม่น้ำโขง »

สิ่งที่อาจารย์ต้องการให้นักศึกษาตระหนักจากเกมนี้ก็คือ การส่งต่อข้อมูลผ่านตัวกลางจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ดังจะเห็นได้ว่า ข้อมูลเรื่องที่ตั้งของบ้านที่อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงหายไป และ บ้านนายขวัญซึ่งอยู่ใกล้ๆ ก็ย้ายที่มาอยู่ข้างร้านลาบ การสื่อสารที่จะให้ข้อมูลได้แม่นยำเที่ยงตรงที่สุดจึงควรเป็นข้อมูลที่ไม่ผ่านตัวกลาง

ประเภทข่าว: 

Carte de séjour pluriannuelle

ว่าด้วย Carte de séjour pluriannuelle

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสขอเล่าสู่กันฟังเรื่องมาตรการใหม่ๆ ของรัฐบาลฝรั่งเศสเกี่ยวกับคนต่างด้าว ซึ่งมีบางแง่มุมที่จะเป็นข่าวดีมากๆ สำหรับนักศึกษาไทยในประเทศฝรั่งเศสค่ะ

ประเภทข่าว: 

กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการยิงกัน ณ เมือง Orlando สหรัฐอเมริกา

กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการยิงกัน ณ เมือง Orlando สหรัฐอเมริกา

จากเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิต จำนวน 50 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 53 ราย ที่เมือง Orlando มลรัฐ Florida สหรัฐอเมริกา เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาได้สอบถามนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา  อยู่ในมลรัฐ Florida ได้รับแจ้งยืนยันว่าทุกรายปลอดภัยดี และไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 

                                                                             สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

                                                                             สำนักงาน ก.พ.

 

-------------------------------------

ประเภทข่าว: 

ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ขึ้น ได้แก่

การสนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศมีคุณธรรมปลอดทุจริต เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์เพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม


ทั้งนี้ โดยกำหนดให้มีกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทข่าว: 

Thailand – Singapore Talent Networking

                    สถานทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรม Thailand Singapore Talent Networking Lunch ณ โรงแรมอมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ของไทย และข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในโครงการ Public Service Leadership Programme (PSLP) ของสิงคโปร์มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง แนวคิด และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มข้าราชการที่มีศักยภาพสูงระหว่าง 2 ประเทศ อันจะเป็นการนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาส่วนราชการและประเทศชาติต่อไป

ประเภทข่าว: 

วิทยฐานะ-หลักสูตร-คุณวุฒิ

เมื่อตัดสินใจจะมาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส นศ. หลายคนมีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องพิจารณาถึงการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรและสถาบัน รวมถึงคุณวุฒิที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องเทียบเคียงคุณวุฒิกับระบบของไทยเพื่อนำไปเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ ดังนั้น สนร. จึงขอให้ข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

ปริญญาบัตร : ปริญญาบัตรแห่งชาติ (Diplôme National) สำหรับการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ แบ่งออกเป็น ระดับ ป. ตรี (Licence) –ป.โท (Master) - ป.เอก (Doctorat) ซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ ฝรั่งเศส - Ministère de l’Education Nationale และกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยฝรั่งเศส Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche โดยมีหน้าที่รับรองวิทยฐานะของสถาบันรัฐบาลด้วย

ประเภทข่าว: 

การศึกษาความผูกพันต่อระบบราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป(Thai Civil Servant Engagement to the Public Sector) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำชี้แจง สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

หลักสูตร Thailand – Cambodia Civil Service Development Program

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

 

Application Form / ใบสมัคร

  • English - Application form
 

1. หลักการและเหตุผล 

ประเภทข่าว: 

Pages