ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กำหนดการและรายละเอียดหลักสูตร ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "The Chemistry" วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 -08.30 น.) ณ APM Group ห้อง Learning Center อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 7 กรุงเทพฯ  

--> กำหนดการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "The Chemistry"

--> แผนที่ APM Group

2. หลักสูตร โปรแกรม "Performance Coaching for Results" การโค้ชเพื่อสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีผลงานดีเยี่ยม วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.) ณ ห้อง7 - 8 ศูนย์การเรียนรู้ M Academy กรุงเทพฯ

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องแก้ไขข้อความในเอกสารแนบท้ายของประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องแก้ไขข้อความในเอกสารแนบท้ายของประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทข่าว: 

กำหนดการประเมินและสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (นบส.1) รุ่นที่ 83 และ 84 ประจำปีงบประมาณ 2559

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด

แบบสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ของนักทรัพยากรบุคคล
ในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด
 
สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ในหัวข้อ “แบบสำรวจกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด” โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
 

1. แบบสำรวจฯ สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจฯ

 

2. แบบสำรวจฯ สำหรับนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจฯ

 
 
ประเภทข่าว: 

การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่าย นทร.

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(JPG)

ด้วย สำนักงาน ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดท้ายนี้

ทั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส จะโอนส่วนต่างที่นักเรียนพึงได้รับตามอัตราที่ปรับใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 เข้าบัญชีธนาคารนักเรียนภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ประเภทข่าว: 

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ณ โรงแรมแมนดาริน

ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 ในหลักสูตร “Effective Meeting and Presentation Skills” และวันที่ 6 มกราคม 2559 ในหลักสูตร “ทักษะเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (Presentation Advantage)” ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้
 
“Effective Meeting and Presentation Skills”
วิทยากร: Mr. Warran Kerr จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ประเภทข่าว: 

Pages