ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลส่วนราชการเรื่อง “แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะข้าราชการและการดำเนินการของส่วนราชการ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการสำรวจติดตามการดำเนินการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เพื่อให้กระบวนการสำรวจติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำนักงาน ก.พ. ได้รับข้อมูล/ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการกรอกแบบสำรวจเกี่ยวกับ “แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะข้าราชการและการดำเนินการของส่วนราชการ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ประเภทข่าว: 

กำหนดการและรายละเอียดหลักสูตร ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "The Chemistry" วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 -08.30 น.) ณ APM Group ห้อง Learning Center อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 7 กรุงเทพฯ  

--> กำหนดการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "The Chemistry"

--> แผนที่ APM Group

2. หลักสูตร โปรแกรม "Performance Coaching for Results" การโค้ชเพื่อสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีผลงานดีเยี่ยม วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.) ณ ห้อง7 - 8 ศูนย์การเรียนรู้ M Academy กรุงเทพฯ

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องแก้ไขข้อความในเอกสารแนบท้ายของประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องแก้ไขข้อความในเอกสารแนบท้ายของประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทข่าว: 

กำหนดการประเมินและสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (นบส.1) รุ่นที่ 83 และ 84 ประจำปีงบประมาณ 2559

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด

แบบสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ของนักทรัพยากรบุคคล
ในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด
 
สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ในหัวข้อ “แบบสำรวจกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด” โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
 

1. แบบสำรวจฯ สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจฯ

 

2. แบบสำรวจฯ สำหรับนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจฯ

 
 
ประเภทข่าว: 

Pages