ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดประจำชาติ Miss Universe 2015 ออกแบบโดย นายหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล (นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.)

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดประจำชาติ สำหรับการประกวด Miss Universe 2015

(ผู้เข้าประกวด นางสาวอนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ (แนท) มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015)

ออกแบบโดย นายหิรัญกฤษฏิ์  ภัทรบริบูรณ์กุล  (นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.)  

ประเภททุน: ผู้ชนะการประกวด ปี 2547

สำเร็จการศึกษาปี: 2552 ระดับการศึกษา Diploma  สาขาวิชา Fashion Designer & Pattern Maker จาก สถาบัน ISTITUTO CARLO SECOIL สาธารณรัฐอิตาลี

ประเภทข่าว: 

ภาวะฉุกเฉิน - l’Etat d’urgence ?

ภาวะฉุกเฉิน (l’Etat d’urgence) คืออะไรและข้อควรปฏิบัติระหว่างภาวะฉุกเฉิน

รัฐบาลจะประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อมีภัยร้ายแรงในประเทศ โดยรัฐจะมีการเพิ่มกำลังและเพิ่มอำนาจในการปกครอง โดยเฉพาะอำนาจของตำรวจ รวมถึงการกำจัดอิสรภาพบางอย่างของสังคมหรือบุคคลที่จัดอยู่ในข่ายว่าอันตราย รัฐบาลสามารถควบคุมสิ่งพิมพ์ จำกัดการเดินทางของประชาชน ห้ามการชุมนุม จำกัดบุคคลไม่ให้เดินทางหรือให้พักอาศัยในบ้านของตนเท่านั้นได้ รัฐบาลอาจประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งประเทศหรือบางพื้นที่

ประเภทข่าว: 

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. (กลุ่มงานคลัง)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเข้าบัญชีรายตัวนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำงวด เดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ดังรายละเอียดนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ฝรั่งเศส) (ก.พ. / ก.ต. / ก.วิทย์ / สกอ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 และค่าธรรมเนียมธนาคาร

2. สำหรับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (ฝรั่งเศส) รุ่น 3 และรุ่น 4 ศึกษาระดับอุดมศึกษา นทร. จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนจากองค์กร CampusFrance ซึ่งจะดำเนินการโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนเข้าบัญชี นทร.รายตัว

3. สำหรับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (ฝรั่งเศส) รุ่น 4 ศึกษาระดับภาษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 และค่าธรรมเนียมธนาคาร

ประเภทข่าว: 

ประกาศแจ้งเตือน นร. เรื่องความปลอดภัย

ตามที่ได้เกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และได้ขยายระยะเวลาออกไปเป็น 3 เดือน จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศสถานการณ์ในประเทศฝรั่งเศสฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 แจ้งเตือนประชาชนคนไทยในเรื่องความปลอดภัย เช่นเดียวกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ประเภทข่าว: 

รายชื่อข้าราชการ (HiPPS) ผู้ได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

เรื่อง ข้าราชการได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 
ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อไปฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2559 โดยฝึกอบรมในประเทศไทย 
ระยะที่หนึ่งวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2558 
ระยะที่สองวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558
ระยะที่สามวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558
และฝึกอบรมในต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2558
 
บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการผู้นี้ไปฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และกำหนดให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อดังกล่าว เดินทางไปฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2558

 

ประเภทข่าว: 

แบบรายงานฯ กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ (ว.๑๑/๒๕๕๗)

ตามที่สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (ว ๑๑/๒๕๕๗) เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของส่วนราชการให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการร่วมสอดส่องดูแลและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ และ ก.พ. ทราบภายในเดือนกันยายนของทุกปี

สำนักงาน ก.พ. จึงขอความร่วมมือมาเพื่อโปรดรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ประเภทข่าว: 

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/411 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กำหนดการกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
2. รายชื่อผู้รับทุนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภทข่าว: 

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11

 
เรียน (ส่วนราชการ)
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 
2. โครงการและกำหนดการปฐมนิเทศ
 
ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจผลการดำเนินการด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ แบบสำรวจผลการดำเนินการด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ผลการดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการและจังหวัดในด้านเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย และการดำเนินการทางวินัย รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะนำผลการสำรวจไปประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายหน่วยงาน หรือรายบุคคล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาวินัยข้าราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบแบบสำรวจนี้ 

แบบสำรวจชุดนี้ แบ่งเป็น ๔ ส่วน จำนวน ๖ หน้า ดังนี้

ประเภทข่าว: 

Pages