ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบรายงานฯ กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ (ว.๑๑/๒๕๕๗)

ตามที่สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (ว ๑๑/๒๕๕๗) เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของส่วนราชการให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการร่วมสอดส่องดูแลและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ และ ก.พ. ทราบภายในเดือนกันยายนของทุกปี

สำนักงาน ก.พ. จึงขอความร่วมมือมาเพื่อโปรดรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ประเภทข่าว: 

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/411 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กำหนดการกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
2. รายชื่อผู้รับทุนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภทข่าว: 

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11

 
เรียน (ส่วนราชการ)
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 
2. โครงการและกำหนดการปฐมนิเทศ
 
ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจผลการดำเนินการด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ แบบสำรวจผลการดำเนินการด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ผลการดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการและจังหวัดในด้านเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย ป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย และการดำเนินการทางวินัย รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะนำผลการสำรวจไปประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายหน่วยงาน หรือรายบุคคล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาวินัยข้าราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบแบบสำรวจนี้ 

แบบสำรวจชุดนี้ แบ่งเป็น ๔ ส่วน จำนวน ๖ หน้า ดังนี้

ประเภทข่าว: 

การปรับค่าตอบแทน 4% ของพนักงานราชการ

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ดังปรากฏในตาม

 

ประเภทข่าว: 

หนังสือเวียนการปรับเงินเดือนข้าราชการ 4%

การปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 4 โดยจะครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว

ประเภทข่าว: 

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 18

เลขาธิการ ก.พ. ได้มอบหมายให้ นางศิริวรรณ เมนะโพธิ (ชอ.) นางสาวทรรศวลัย พุทธทิพย์ (ชอ.) และนายสุรเดช สรรเสริญ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (Preparatory Meeting of the 18th ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM)) ณ เมืองตาไกไต สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอีก ๑๐ ประเทศ และฝ่ายเลขานุการของอาเซียน (ASEAN Secretariat)

การประชุมดังกล่าววัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ACCSM ครั้งที่ ๑๘ ในระดับสูง ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากนี้อีก ๒ ครั้ง ๒) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนการทำงาน ก.พ. อาเซียนระยะหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Post-2015 ACCSM Work Plan) ๓) เพื่อรายงานและประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรมภายใต้แผนงาน ก.พ. อาเซียน ระหว่างปี ๒๕๕๑–๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๑๕)

ประเภทข่าว: 

คณะผู้บริหาร NIPA จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.

คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Mrs.Purwastuti (Head of National Leadership Education and Training Centre) เดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศไทย

ในโอกาสนี้ ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญและ นายอำนวยโชค โฆษิตพานิชยกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สตค. ให้เกียรติบรรยายสรุปเรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการบริหารมนุษย์ภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. ระบบการจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ ลักษณะการกำหนดตำแหน่งในอดีตและปัจจุบัน ระบบจูงใจการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพและประเมินภาพกำลังคนหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการกำหนดตำแหน่งในราชการพลเรือน พร้อมตอบข้อซักถามอย่างละเอียด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ประเภทข่าว: 

สตค.และทีมที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. สนับสนุนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สตค. ซึ่งกำลังดำเนินโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ" ให้กับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเข้าร่วม 30 คน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นส่วนราชการขนาดเล็ก มีข้าราชการเพียง 52 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558) แต่มีปัญหาด้านการบริหารและการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญอันประกอบด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยปัญหาที่นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ได้แก่ กำลังคนยังขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านศิลปะ และการเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งในส่วนราชการ

ประเภทข่าว: 

กรรมาธิการของ Royal Civil Service Commission แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ.

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นาย Indraman Chhetri ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการ (Commissioner) และ นาย Tashi Dorji P หัวหน้าฝ่ายนโยบายและวางแผน Royal Civil Service Commission (RCSC) แห่งราชอาณาจักรภูฎาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ. พร้อมทั้งหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ การจัดระบบการบริหารราชการพลเรือน และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนของสำนักงาน ก.พ. โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ที่่ปรึกษาระบบราชการ และ นางศิริวรรณ เมนะโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สวพ. เป็นวิทยากรบรรยายสรุปในหัวข้อดังกล่าว และมี ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ที่ปรึกษาระบบราชการคอยให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนซึ่งได้รับความสนใจจากผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฎานเป็นอย่างมาก มีการตั้งคำถามและถกประเด็นปัญหาระหว่างกันตลอดการบรรยาย

ประเภทข่าว: 

Pages