ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมสัมมนาโอดอส ฝรั่งเศส ปี 2015

การประชุมสัมมนา นทร.โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 3-4 ) และ นร. ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ) ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา นร. ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ( 53 ราย) ระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมCentre Internationale d’Etudes Pédagogoques (C.I.E.P) เลขที่ 1 Av. Léon Journault, 92310 Sèvres ชานกรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นร. ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาปัจจุบันที่กำลัง ศึกษาอยู่ เพื่อจะเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่อการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งนักเรียนได้ทยอยเดินทางมาร่วมประชุมในเย็นวันที่ 6 มีนาคม 2558 นั้น

วันที่ 7 มีนาคม 2558 กิจกรรมในภาคเช้า

ประเภทข่าว: 

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2558

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มงานคลัง ฝ่ายบัญชี
ที่ สลธ.3/360 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2558
เรียน ลธ.กพ. ผ่าน รกพ. (นางสาวนงนารถ เพชรสม) ผ่าน ผอ.สลธ.

ประเภทข่าว: 

ก.พ. ญี่ปุ่น เข้าพบและหารือการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

Ms. Satoko MAEDA หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ และ Ms. Ashuri MATSUHASHI เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ของ National Personnel Authority (NPA) หรือ ก.พ. ญี่ปุ่น

ประเภทข่าว: 

นิทรรศการมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแคนาดา 2015

ประชาสัมพันธ์งาน “นิทรรศการมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแคนาดา 2015” ท่านจะได้พบปะกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั้งของรัฐและเอกชน บินตรงจากแคนาดาและตัวแทนของวิทยาลัยชั้นเยี่ยมที่มีทั้งประกาศนียบัตร 1 ปี วุฒิบัตร 2 ปี และปริญญาตรีทุกสาขารวมทั้งมหาวิทยาลัย ธอมพ์สัน ริเวอร์ ที่มีหลักสูตรปริญญาโทด้วย ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ประเภทข่าว: 

การพัฒนาระบบการบริหารในราชการภูมิภาค (5-6 ก.พ. 58) จ.สงขลา (เอกสาร)

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการบริหารในราชการภูมิภาค" วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา

ประเภทข่าว: 

Pages