ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ก.พ. ญี่ปุ่น เข้าพบและหารือการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

Ms. Satoko MAEDA หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ และ Ms. Ashuri MATSUHASHI เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ของ National Personnel Authority (NPA) หรือ ก.พ. ญี่ปุ่น

ประเภทข่าว: 

นิทรรศการมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแคนาดา 2015

ประชาสัมพันธ์งาน “นิทรรศการมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแคนาดา 2015” ท่านจะได้พบปะกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั้งของรัฐและเอกชน บินตรงจากแคนาดาและตัวแทนของวิทยาลัยชั้นเยี่ยมที่มีทั้งประกาศนียบัตร 1 ปี วุฒิบัตร 2 ปี และปริญญาตรีทุกสาขารวมทั้งมหาวิทยาลัย ธอมพ์สัน ริเวอร์ ที่มีหลักสูตรปริญญาโทด้วย ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ประเภทข่าว: 

การพัฒนาระบบการบริหารในราชการภูมิภาค (5-6 ก.พ. 58) จ.สงขลา (เอกสาร)

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการบริหารในราชการภูมิภาค" วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา

ประเภทข่าว: 

สัมมนาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนระดับกระทรวง

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ มีคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการเข้าร่วมสัมมนาจาก 7 ส่วนราชการ รวมจำนวน 45 คน การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เข้าร่วมการสัมมนา และรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มอบนโยบายและแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมในระดับกระทรวง การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการที่คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมรับฟังการนำเสนอบทบาทของสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Pages