ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สัมมนาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนระดับกระทรวง

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ มีคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการเข้าร่วมสัมมนาจาก 7 ส่วนราชการ รวมจำนวน 45 คน การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เข้าร่วมการสัมมนา และรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มอบนโยบายและแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมในระดับกระทรวง การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการที่คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมรับฟังการนำเสนอบทบาทของสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

ประกาศเลิกมูลนิธิการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ

ที่ประชุมมูลนิธิการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศมีมติเลิกมูลนิธิตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และขอให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี ที่ประชุมมูลนิธิการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศมีมติเลิกมูลนิธิตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และขอให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี

ประเภทข่าว: 

Study in Australia / Elite Universities Interview Program 2015 ครั้งที่ 12

เชิญร่วมงาน Study in Australia / Elite Universities Interview Program 2015 (ครั้งที่ 12) วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 10:00-16:00 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุวิท ห้องบอลรูม A ชั้น 7

ประเภทข่าว: 

สรุปการบรรยายความสำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการพัฒนาประเทศ (15 ม.ค. 58) จ.เชียงราย

สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการพัฒนาประเทศ" โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 จ.เชียงราย

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เลขาธิการ ก.พ. และ ท่านรองเลขาธิการ ก.พ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ประเภทข่าว: 

Pages