ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สัมมนาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนระดับกระทรวง

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ มีคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการเข้าร่วมสัมมนาจาก 7 ส่วนราชการ รวมจำนวน 45 คน การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เข้าร่วมการสัมมนา และรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มอบนโยบายและแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมในระดับกระทรวง การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการที่คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมรับฟังการนำเสนอบทบาทของสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

ประกาศเลิกมูลนิธิการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ

ที่ประชุมมูลนิธิการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศมีมติเลิกมูลนิธิตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และขอให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี ที่ประชุมมูลนิธิการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศมีมติเลิกมูลนิธิตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และขอให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี

ประเภทข่าว: 

Study in Australia / Elite Universities Interview Program 2015 ครั้งที่ 12

เชิญร่วมงาน Study in Australia / Elite Universities Interview Program 2015 (ครั้งที่ 12) วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 10:00-16:00 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุวิท ห้องบอลรูม A ชั้น 7

ประเภทข่าว: 

สรุปการบรรยายความสำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการพัฒนาประเทศ (15 ม.ค. 58) จ.เชียงราย

สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการพัฒนาประเทศ" โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 จ.เชียงราย

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เลขาธิการ ก.พ. และ ท่านรองเลขาธิการ ก.พ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ประเภทข่าว: 

สนร. ฝรั่งเศสเยี่ยมคารวะ ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ได้เข้าคารวะและรายงานภารกิจ การดูแลและจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาใน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธ์รัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายอภิชาติ ชินวรรโณ) ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติราชการประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( เลขที่ 8 Rue Greuze 75116 PARIS ) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ออท. ณ กรุงปารีส รับทราบ และแสดงความยินดีจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการศึกษาของ สนร. ฝรั่งเศส พร้อมกล่าวถึงอดีตเมื่อครั้งเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นจากสถานเอกอัครราชทูต จึงอยากจะสานต่อความสัมพันธ์เช่นนี้ให้มีต่อไป

ประเภทข่าว: 

การทำงานในฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษา

การทำงานในฝรั่งเศส

1. รัฐบาลฝรั่งเศสอาจอนุญาตให้นักเรียนต่างต่างที่ถือวีซ่าแบบนักเรียนทำงานในระหว่างศึกษาได้แต่ต้องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้กรณีที่ถือวีซ่านักเรียนถ้าประสงค์ทำงานทั่วไป ที่ไม่ใช่ในองค์กร หรือ บริษัทต่างๆ หรือ ต้องการทำงานแบบ Part-time ไม่ต้องทำการขออนุญาตทางการฝรั่งเศส

2. กรณีทำงานเนื่องจากเป็นข้อบังคับของหลักสูตรในการฝึกงานเพิ่มเติม หรือ Internship เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว(อย่างน้อยระดับMaster2) สามารถขออนุมัติเพื่อทำงานเป็นแบบวีซ่าชั่วคราวได้ไม่เกิน 6 เดือน

3. หรืออาจจะขอสมัครวีซ่าประเภท « Skills and talents residencey permit » หากมีโครงการหรือการทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศของตนเองและประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจจะได้อนุมัติให้อยู่ทำงานได้ประมาณ 3 ปี และอาจจะขอต่ออายุได้ตามความจำเป็น

ประเภทข่าว: 

การรับรองคุณวุฒิการศึกษา

สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดำเนินการพิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ที่ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน กำหนดเงินเดือนที่ควรจะได้รับ และระดับตำแหน่งที่ควรแต่งตั้ง

สำหรับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยหลักการ สำนักงาน ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรปกติจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบจากหลักฐานการศึกษา เช่น ใบปริญญาบัตร ใบรายละเอียดคะแนน (Transcript of records) ซึ่งระบุสาขาวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาในสาขา เพื่อเทียบว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นคุณวุฒิทางต่างๆ

ประเภทข่าว: 

Pages