ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Secondment

สรุปภาพรวม
          การพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงาน อื่น(Secondment) จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะพัฒนาข้าราชการให้เป็น Knowledge Worker คือ การทำงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของตนเองอย่างสม่ำ เสมอ ซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรอื่น ๆ ระยะหนึ่ง จะทำให้ข้าราชการได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ อันจะทำให้กำลังคนภาครัฐเกิดความเป็นพลวัตรทางความคิด
 
Secondment กับภาคราชการ
 
SECONDMENT ในระบบราชการไทย : อีกหนึ่งทางเลือกของการพัฒนาข้าราชการ
“SECONDMENT” คือ การให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีโอกาสเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ประจำไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ๆเพิ่มขึ้น และพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน

ประเภทข่าว: 

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ตรา สนร.
 

ความเป็นมา

เมื่อประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2520 ได้มีกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ได้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยรุ่นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อ หาหนทางในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อสังคม และประเทศชาติผลของการพบปะหารือในครั้งนั้น ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรหาทางจัดตั้งชมรมนักเรียนทุน ก.พ. ขึ้นมา
 
หลังจากนั้นจึงมีความเห็นที่จะดำเนินการจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย แทนที่จะเป็นเพียงชมรมเท่านั้น
 
ประเภทข่าว: 

Pages