ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ที่พัก-การหาที่พัก ในประเทศฝรั่งเศส

ที่พัก-การหาที่พัก / การเซ็นสัญญา-เอกสารผู้ค้ำประกัน / การตรวจสภาพบ้านพัก การประกันบ้านพัก การขอเงินช่วยเหลือ APL / นวพรรณ ธาตุเพ็ชร- ผู้เขียน

การหาที่พัก สามารถหาได้จากเว็ปไซต์ดังต่อไปนี้ www.pap.comwww.seloger.comwww.explorimmo.com หรือหนังสือ Particulier à particulier (PAP) ซึ่งจะออกขายสัปดาห์ละครั้งทุกวันพฤหัสบดี ข้อดีของการติดต่อกับทาง PAP คือ สามารถติดต่อเจ้าของบ้านได้โดยตรง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมกับเอเจนซี่

ประเภทข่าว: 

การประกันสุขภาพของนักศึกษา

การประกันสุขภาพ / บุษยา เวิน -ผู้เขียน

ประเทศฝรั่งเศสมีระบบสวัสดิการสังคมที่กล่าวได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก กล่าวคือ ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (Sécurité sociale) จะจ่ายเงินทดแทนในทุกส่วนของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ( 70-100 %) ให้แก่สมาชิกที่มีประกันสุขภาพ สำหรับเยาวชนที่มีอายุตำ่กว่า 18 ปี จะได้รับความคุ้มครองการประกันสุขภาพจากผู้ปกครอง

ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาในประเทศฝรั่งเศส จะต้องทำประกันสุขภาพตามข้อบังคับของทางการฝรั่งเศส และยังต้องยื่นหลักฐานการประกันสุขภาพไปพร้อมกับเอกสารอื่นๆ ในคำร้องขอบัตรพำนักสำหรับคนต่างชาติ (ประเภทนักศึกษา) จึงต้องรีบดำเนินการในโอกาสแรกที่มาถึงฝรั่งเศส (ภายใน 3 เดือน) แบ่งกลุ่มได้ดังนี้

1. นศ มีอายุต่ำกว่า 28 ปี

ประเภทข่าว: 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/29 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
 
เรียน ส่วนราชการตามเอกสารแนบท้าย 2
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดโครงการและกำหนดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
2. รายชื่อข้าราชการที่ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยและข้าราชการที่อยู่ในระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ
3. แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา
 

ประเภทข่าว: 

Secondment

สรุปภาพรวม
          การพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงาน อื่น(Secondment) จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะพัฒนาข้าราชการให้เป็น Knowledge Worker คือ การทำงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของตนเองอย่างสม่ำ เสมอ ซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรอื่น ๆ ระยะหนึ่ง จะทำให้ข้าราชการได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ อันจะทำให้กำลังคนภาครัฐเกิดความเป็นพลวัตรทางความคิด
 
Secondment กับภาคราชการ
 
SECONDMENT ในระบบราชการไทย : อีกหนึ่งทางเลือกของการพัฒนาข้าราชการ
“SECONDMENT” คือ การให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีโอกาสเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ประจำไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ๆเพิ่มขึ้น และพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน

ประเภทข่าว: 

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ตรา สนร.
 

ความเป็นมา

เมื่อประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2520 ได้มีกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ได้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยรุ่นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อ หาหนทางในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อสังคม และประเทศชาติผลของการพบปะหารือในครั้งนั้น ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรหาทางจัดตั้งชมรมนักเรียนทุน ก.พ. ขึ้นมา
 
หลังจากนั้นจึงมีความเห็นที่จะดำเนินการจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย แทนที่จะเป็นเพียงชมรมเท่านั้น
 
ประเภทข่าว: 

Pages