ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำสำหรับข้าราชการพลเรือน

กรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำสำหรับข้าราชการพลเรือน เพื่อให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

บริติช เคานซิล และ NSTDA - สวทช. ขอชวนผู้หญิงในสายอาชีพวิทยาศาสตร์ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ 'เคล็ดลับพิชิตทุน Women in STEM' ทุนการศึกษาปริญญาโทเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม ตั้งแต่ 17.30 - 19.00 น.

บริติช เคานซิล และ NSTDA - สวทช. ขอชวนผู้หญิงในสายอาชีพวิทยาศาสตร์ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ 'เคล็ดลับพิชิตทุน Women in STEM' ทุนการศึกษาปริญญาโทเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร

พิเศษสุด พบกับ คุณลิซ ศรีสุวรรณ คนไทยคนแรกที่ได้รับทุน Women in STEM ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับการสมัคร

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม ตั้งแต่ 17.30 - 19.00 น.  

ลงทะเบียนเข้างานได้ฟรี ที่ https://bit.ly/3t7rZkX

ประเภทข่าว: 

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=erA_o5iTjXk

ประเภทข่าว: 

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=_Oaq_CSRCA8

ประเภทข่าว: 

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 4 ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 4 ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=QMqnsMhmADE

ประเภทข่าว: 

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 3 ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 3 ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=PxjSKupy2EY

ประเภทข่าว: 

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2565

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM โดยมีนายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์  เลขาธิการ ก.พ. ประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการร่วมจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะอนุคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และมีผู้แทนส่วนราชการระดับกระทรวงต่าง ๆ ในฐานะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาถึงรูปแบบการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมถึงวิธีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง “กรรมการ ก.พ.ค.”

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง “กรรมการ ก.พ.ค.”

โดยสามารถส่งความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามภาพด้านล่าง หรือตามลิงก์ https://www.ocsc.go.th/node/7722 ค่ะ

ประเภทข่าว: 

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=rwjQDUT7d8Q

ประเภทข่าว: 

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

มาตรฐานทางจริยธรรมประการที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=mysQi87EZXs

ประเภทข่าว: 

Pages