ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้ง 619 ท่าน

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
ทั้ง 619 ท่าน

*สามารถตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนที่ได้รับรางวัลได้ที่ Qr Code ตามภาพด้านล่างนี้ หรือที่ลิงก์ https://shorturl.ocsc.go.th/r/b0997b69

*ติดตามข่าวสาร วันข้าราชการพลเรือน ได้ที่
https://www.facebook.com/CivilServantDay

*ร่วมสนุกกับกิจกรรมนิทรรศการออนไลน์
เว็บไซต์ www.วันข้าราชการพลเรือน.com
www.thaicivilserviceday.com
หรือที่ Facebook เพจวันข้าราชการพลเรือน https://web.facebook.com/CivilServantDay

 

การอัปโหลดรูปถ่ายสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 1 - 7 (วันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 66)

การอัปโหลดสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 1 - 7 (วันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 66)

ผู้สมัครสามารถอัปโหลดรูปภาพได้ ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/

หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566  (e-Exam)
สามารถดูวิธีการอัปโหลดรูปถ่ายที่ถูกต้องตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

*เมื่ออัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบและเมื่อระบบตรวจสอบรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันที่ท่านสอบ

สำนักงาน ก.พ. โดยวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ. โดยวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีรายละเอียดข่าวตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

 

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่าย เพื่อปรับปรุงชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่าย เพื่อปรับปรุงชั่วคราว

ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. 

ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสารสนเทศทั้งหมดของสำนักงาน ก.พ. ไม่สามารถให้บริการได้ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงอาจจะกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ., DPIS และ SMART ก.พ.7

สำนักงาน ก.พ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ภารกิจสำคัญของสำนักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลงานที่สำคัญ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ภารกิจสำคัญของสำนักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลงานที่สำคัญ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดตามภาพประกอบ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2)

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cdn.me-qr.com/pdf/12835694.pdf

 

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ครบจำนวนแล้ว ท่านที่สนใจสามารถดูการอบรมได้ทางผ่านช่องทาง www.youtube.com ค้นหาด้วยชื่อ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ” หรือ ลิงก์  https://www.youtube.com/@user-ko9os5ur8p ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th/retire

การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่ามีข้าราชการที่มีพฤติการณ์ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เช่น การเรียกรับเงินในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่ง การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเรียกรับผลประโยชน์ที่มิควรได้ ดังนั้น เพื่อให้ธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการของส่วนราชการ จึงเห็นควรกำชับให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และวินัย โดยได้กำหนดแนวทางการใช้มาตรการทางการบริหาร เช่น การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การสั่งประจำส่วนราชการ การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ทั้งนี้ หากพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายบ้านเมืองด้วย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินคดีทางอาญาโดยเร็วต่อไปด้วย

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙

แนวทางการประกาศรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(ว 18/2556) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว
และรวดเร็วยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าสู่ระบบได้ทาง QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://forms.gle/6zEBUcpChXFW5gaZ8 และขอให้ตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

Pages