ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารส่วนราชการ (ว๑/๒๕๖๕)

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ
(ว ๑/๒๕๖๕) : สำหรับผู้รับการประเมิน


แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ
(ว ๑/๒๕๖๕): สำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสมัครสอบภาค ก ! ดาวน์โหลดแอป Krungthai NEXT หรือ แอปเป๋าตัง เพื่อจ่ายค่าสมัครสอบภาค ก ปี 2566

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสมัครสอบภาค ก !
โหลดแอป Krungthai NEXT หรือ แอปเป๋าตัง เพื่อจ่ายค่าสมัครสอบภาค ก ปี 2566 กันให้พร้อม! ก่อนวันรับสมัครสอบ (วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น.)
โหลดแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
คลิก! https://info.krungthai.com/crTD
คู่มือการติดตั้ง https://krungthai.com/.../krungthai-next/next-onboarding
โหลดแอป เป๋าตัง
คลิก!  https://krungthai.com/link/pt-home
คู่มือการติดตั้ง https://krungthai.com/.../personal/paotang/how-to-register

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการระดับกรม

ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้กรม ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง จัดทำรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามแบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ส่งให้สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

บัตรอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ บัตรอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือให้สำนักงาน ก.พ. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเครื่องมือแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: ITA) ข้อ O๓๙  - O๔๑ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้เผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามเครื่องมือแบบวัด OIT ข้อ O๓๙  - O๔๑ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog)

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม (Popular Agency Data Catalog) ระดับดีมาก (Silver Award) ในงานมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องพระมาตุลี 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ YouTube NSO of Thailand

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมสวดมนต์เพื่อน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในวันนี้ (วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมสวดมนต์เพื่อน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

 

 

 

 

สำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในวันนี้ (วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565) นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Pages