ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ทางช่อง NBT2HD ตอน : 42 ปี วันข้าราชการพลเรือน... ประชาชนได้อะไร?

วันนี้ห้ามพลาด‼️

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ทางช่อง NBT2HD

ในวันนี้!! (31 มี.ค. 65)
[ เวลา 15.05-16.00 น. ]

เสนอตอน : 42 ปี วันข้าราชการพลเรือน... ประชาชนได้อะไร?

ผู้ร่วมรายการ 
- นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์  เลขาธิการ ก.พ.
- นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสาวสุวภรณ์  แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ตัวแทนข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564)               
--------------------
ชมสดกดช่อง 2 : NBT2HD
Facebook Live : Live NBT2HD
ทางลิงก์: https://www.facebook.com/NBT2HDTV/

ที่มา: https://www.facebook.com/259313780753006/posts/7525235194160792/?d=n

เอกสารประกอบการชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

เอกสาร PDF ประกอบการชี้แจงการคัดเลือก HiPPS 18 วันที่ 31 มี.ค. 65

link การประชุมชี้แจงการดำเนินการ HiPPS รุ่นที่ 18 วันที่ 31 มี.ค. 2565

สารจากนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สารจากนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 619 ท่าน

สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 619 ท่าน ตามประกาศของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่: https://shorturl.asia/bTLOJ
#วันข้าราชการพลเรือน
https://www.facebook.com/1874706156128094/posts/3084578898474141/?sfnsn=mo

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ.

หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545

เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ. ที่สะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนยิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสำนักงาน ก.พ. ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
หรือหมายเลข 02-547-1000 ตามด้วยหมายเลขภายใน ที่ระบุตามภาพ infographic ด้านล่างนี้

 

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญส่วนราชการและข้าราชการผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญส่วนราชการและข้าราชการผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63

ในวันนี้ ! (วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565)

เวลา 08.30 - 16.00 น.ผ่านทาง https://youtu.be/QF-QqLcXGvo

และสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และ กฎ ก.พ. มาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/bmpa

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัย เกี่ยวกับ ว6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเ

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัย เกี่ยวกับ ว6/2565

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ตามภาพด้านล่าง

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งได้ทาง https://www.ocsc.go.th/compensation/เงินประจำตำแหน่ง

และสามารถติดตามข่าวสาร Q&A ถาม-ตอบ คลายข้อสงสัยอื่น ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (การย้าย การโอน และการเลื่อน)
ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/bmpa

ขอบคุณครับ

สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์ "กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565" หรือ “กฎ Sandbox”

สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์
"กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565"  หรือ “กฎ Sandbox” 

โดยกฎ ก.พ. ฉบับนี้กำหนดให้มีการพัฒนาและทดสอบหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ ๆ ก่อนนำไปใช้จริงในระบบราชการ

อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยกฎ ก.พ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป


 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๘

แนวทางการประกาศรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ....

 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ....
ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2565

สาระสำคัญ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๓๖ ข. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. จึงปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเปิดให้มีการฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒)

กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Pages