ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี)

ก.ม.จ. กำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการประชุม ก.ม.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยจากข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy Alignment) เพื่อนำข้อมูลมากำหนดยุทธศาสตร์โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ (Trusted Public Officers)

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.


หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

1. นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
2. นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์
3. นางดวงตา ตันโช
4. นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์
5. นายวินัย ลู่วิโรจน์
6. นายภาณุ สังขะวร
7. นายสุรพันธ์ บุรานนท์

 

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเป็นหนังสือถึง "เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค." กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า "ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกรรมการ ก.พ.ค."

  2. ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 02 547 1380

  3. ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th (click เพื่อเข้าสู่ระบบ)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ : ข้าราชการพลเรือนต้นแบบ" 

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยไม่จำกัดการศึกษาและอาชีพ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน หัวข้อ "ข้าราชการพันธุ์ใหม่ ทำอย่างไรถึงจะเป็นคุณ" โดย ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ.

ลงทะเบียนด่วน !!! ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน
หัวข้อ "ข้าราชการพันธุ์ใหม่ ทำอย่างไรถึงจะเป็นคุณ" โดย ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ.

ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น.
ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings (ระบบจะส่งลิงก์เข้าร่วมผ่านทาง Email ที่ใช้สมัคร)

 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeED-S3pdp7.../viewform
หรือ Scan QR Code ตามภาพด้านล่างนี้
------
จัดโดย คณะทำงานพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-1180180-1

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981"

สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญส่วนราชการและข้าราชการผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1024/ว 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

 สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญส่วนราชการและข้าราชการผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1024/ว 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

 ในวันนี้ ! (วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

เวลา 09.30 - 12.00 น.

ผ่านทาง YouTube Live สำนักงาน ก.พ. ที่ลิงก์ : https://www.youtube.com/watch?v=yUgbTYLUpV4

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

 

 

*หมายเหตุ : ข้าราชการสามารถตอบแบบสำรวจในฐานะประชาชนผู้รับบริการได้

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ประเภททุน

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ประเภททุน

1. ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน
โดยมีกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565

2. ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ จำนวน 10 ทุน
โดยมีกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 29 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่

https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไขย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมแบบผสมผสานผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวแนะนำปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม และกล่าวแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 13 ราย 
หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหมได้แนะนำคณะผู้บริหาร รายงานภารกิจสำคัญ สรุปผลงานสำคัญ และนำเสนอประเด็นที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุน และขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ

Pages