ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต สำหรับปีงบประมาณ 2559 งวด ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิต