ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบฟอร์มข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ( update ปี 2565 )

1. สำนักงานปลัดกระทรวงอื่น ๆ ยกเว้นกระทรวงศึกษาธิการ
2. ส่วนราชการที่มีเฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญ
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานเทศบาลสามัญ
4. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ส่วนราชการที่มีทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการครู
6. ส่วนราชการที่มีเฉพาะข้าราชการครู
7. มหาวิทยาลัย
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
10. ศาลรัฐธรรมนูญ
11. ศาลปกครอง
12. ศาลยุติธรรม
13. อัยการ
14. สภาผู้แทนราษฎร/วุฒิสภา
15. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
16. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.
17. ส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม

 

 

แบบแสดงแผนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

 

แบบสำรวจตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560