ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว11/2557
เลขที่หนังสือ: 
นร 1013.7/ว11
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2557

ว11/2557 แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไร / การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด)


URL แบบสั้นสำหรับ Share