ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว20/2565
เลขที่หนังสือ: 
นร (กมจ) ๑๐๑๙/ว ๒๐
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2565
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบข้อเสนอการจัดทำ
กรอบหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

URL แบบสั้นสำหรับ Share