ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว6/2566
เลขที่หนังสือ: 
นร 1011/ว 6
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2566

---

การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณาตามมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน


URL แบบสั้นสำหรับ Share