ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว8/2562
เลขที่หนังสือ: 
นร 1011/ว 8
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )