ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว8/2565
เลขที่หนังสือ: 
นร 1001/ว 8
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2565

 

นร 1001/ว 8  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565

เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565