ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
415/2553
เลขที่หนังสือ: 
นร1008.1/415
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2553

เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.7/ว31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  • แบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
  • บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

 

 


URL แบบสั้นสำหรับ Share