ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

  

 

♦ แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิต และการทำงานวิถีใหม่ (สำหรับส่วนราชการ)  Click 

ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ ตอบแบบสอบถามฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 

การประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

► รับชม VDO บันทึกการประชุมย้อนหลัง 

 

 แบบฟอร์มรับคำถาม (ปิดรับคำถาม)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

⇒  การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ โดย สำนักงาน ก.พ. Click

⇒  การปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) โดย สำนักงาน ก.พ.ร. Click

⇒ คำถาม - คำตอบ

 สรุปคำถาม - คำตอบในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทาง Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม (Coming Soon)

 •  

 

   

   

   

   

   

   

  ตัวอย่างการดำเนินการ (Coming Soon)