ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 20/09/2021 - 20:48
ข่าว/รายงาน    การสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานจริยธรรม รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม 16/09/2021 - 15:31
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ตอบแบบสอบถาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณธรรมจริยธรรม 16/09/2021 - 14:34
ข่าว/รายงาน    แจ้งกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สุง รุ่นที่ 16 HiPPS 10/09/2021 - 19:09
ข่าว/รายงาน    การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HiPPS 10/09/2021 - 11:04
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง ตอนพิเศษ ๒๐๘ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม 07/09/2021 - 10:28
ข่าว/รายงาน    ประเภท ง ตอนพิเศษ ๒๐๘ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 07/09/2021 - 10:25
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ผู้รับทุนรัฐบาล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึง คณบดี คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build-Up ดิจิทัลไทยแลนด์” Digital Skill, ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ, HiPPS, การบริหารทรัพยากรบุคคล, นักทรัพยากรบุคคล 03/09/2021 - 20:28
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 HiPPS 02/09/2021 - 18:13
ข่าว/รายงาน    โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14 นักบริหารระดับสูง, หลักสูตรฝึกอบรม 02/09/2021 - 10:09
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่ออกตาม กฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 ครั้งที่ 2 ย้อนหลัง ผ่านทาง YouTube 01/09/2021 - 16:39
ข่าว/รายงาน    ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 01/09/2021 - 09:55
ข่าว/รายงาน    ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณธรรมจริยธรรม 25/08/2021 - 15:17
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้มีความประสงค์ขอรับทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ HiPPS 20/08/2021 - 18:20
ข่าว/รายงาน    ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 10/08/2021 - 19:35
ข่าว/รายงาน    BRITISH COUNCIl ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักรและผู้ปกครองเข้าร่วมการบรรยายพิเศษผ่านทางออนไลน์ เพื่อรับฟังข้อมูลที่มีประโยชน์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร (เสาร์ 07 สิงหาคม 2021 14:00 - 16:00 น.) การศึกษาต่อ 06/08/2021 - 03:25
ข่าว/รายงาน    ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 05/08/2021 - 09:53
ข่าว/รายงาน    การอบรมปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ การศึกษาต่อ 05/08/2021 - 09:29
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 28/07/2021 - 17:06
ข่าว/รายงาน    ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28/07/2021 - 08:09
ข่าว/รายงาน    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 27/07/2021 - 15:43
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 27/07/2021 - 10:18
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23/07/2021 - 17:32
ข่าว/รายงาน    หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 22/07/2021 - 12:56
ข่าว/รายงาน    สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 20/07/2021 - 18:44
ข่าว/รายงาน    ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564) 14/07/2021 - 11:02
ข่าว/รายงาน    ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 13/07/2021 - 15:31
ข่าว/รายงาน    ขอเลื่อนการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 13/07/2021 - 12:02
ข่าว/รายงาน    ขอเลื่อนการสัมมนาเพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower)) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 13/07/2021 - 11:58
ข่าว/รายงาน    จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้ ก.พ.ค. 05/07/2021 - 14:32

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ