ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 28/07/2021 - 17:06
ข่าว/รายงาน    ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28/07/2021 - 08:09
ข่าว/รายงาน    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 27/07/2021 - 15:43
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 27/07/2021 - 10:18
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23/07/2021 - 17:32
ข่าว/รายงาน    หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 22/07/2021 - 12:56
ข่าว/รายงาน    สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 20/07/2021 - 18:44
ข่าว/รายงาน    ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564) 14/07/2021 - 11:02
ข่าว/รายงาน    ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 13/07/2021 - 15:31
ข่าว/รายงาน    ขอเลื่อนการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 13/07/2021 - 12:02
ข่าว/รายงาน    ขอเลื่อนการสัมมนาเพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower)) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 13/07/2021 - 11:58
ข่าว/รายงาน    จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้ ก.พ.ค. 05/07/2021 - 14:32
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 02/07/2021 - 15:49
ข่าว/รายงาน    บรรยายพิเศษงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ประเทศไทย สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 02/07/2021 - 15:31
ข่าว/รายงาน    วีดิทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 89 30/06/2021 - 13:45
ข่าว/รายงาน    หนังสือ ๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 30/06/2021 - 10:24
ข่าว/รายงาน    ส่วนราชการที่จะเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 64) 29/06/2021 - 14:03
ข่าว/รายงาน    ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) HiPPS 28/06/2021 - 18:00
ข่าว/รายงาน    ๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งสู่ปีที่ ๙๐ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 28/06/2021 - 06:10
ข่าว/รายงาน    ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจแล้ว 28/06/2021 - 05:08
ข่าว/รายงาน    การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 25/06/2021 - 18:10
ข่าว/รายงาน    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 25/06/2021 - 11:30
ข่าว/รายงาน    ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HiPPS 24/06/2021 - 10:14
ข่าว/รายงาน    ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HiPPS 17/06/2021 - 15:09
ข่าว/รายงาน    ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โค้ช (Coach) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ HiPPS 15/06/2021 - 11:22
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำคลิปสั้นใหม่ ใน OCSC Learning Portal จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความรู้ทางด้านการเงิน จำนวน 4 รายวิชา 14/06/2021 - 13:18
ข่าว/รายงาน    ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 14/06/2021 - 06:35
ข่าว/รายงาน    หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม 10/06/2021 - 10:02
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 09/06/2021 - 10:19
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HiPPS 08/06/2021 - 10:29

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ