ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 HiPPS 05/08/2022 - 15:49
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นกรณีพิเศษ : กรณีผู้สมัครสอบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 04/08/2022 - 14:11
ข่าว/รายงาน    การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 03/08/2022 - 15:13
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 03/08/2022 - 15:04
ข่าว/รายงาน    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ๒๘ กรกฎาคม 28/07/2022 - 14:19
ข่าว/รายงาน    ​28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 27/07/2022 - 21:35
ข่าว/รายงาน    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ก.พ.ค. 21/07/2022 - 11:18
ข่าว/รายงาน    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 20/07/2022 - 16:09
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 20/07/2022 - 15:09
ข่าว/รายงาน    เปิดให้อัปโหลดรูปถ่ายแล้ววันนี้!! สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565 สอบภาค ก 19/07/2022 - 10:34
ข่าว/รายงาน    13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13/07/2022 - 09:34
ข่าว/รายงาน    การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ HiPPS 08/07/2022 - 09:15
ข่าว/รายงาน    Hipps17 HiPPS 06/07/2022 - 13:54
ข่าว/รายงาน    แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 05/07/2022 - 16:50
ข่าว/รายงาน    4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ 03/07/2022 - 13:22
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) สอบภาค ก 28/06/2022 - 18:17
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 27/06/2022 - 13:38
ข่าว/รายงาน    อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!! สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 สอบภาค ก 24/06/2022 - 15:16
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. 23/06/2022 - 17:41
ข่าว/รายงาน    รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/06/2022 - 15:30
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper&Pencil 20/06/2022 - 15:23
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมสรรพากร) 20/06/2022 - 11:03
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) สอบภาค ก 15/06/2022 - 12:16
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 สอบภาค ก 14/06/2022 - 22:13
ข่าว/รายงาน    ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 สอบภาค ก 13/06/2022 - 22:27
ข่าว/รายงาน    โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ Nanyang Technological University สิงคโปร์ ทุนฝึกอบรม 10/06/2022 - 15:03
ข่าว/รายงาน    4 หลักการดำเนินการทางวินัย ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:23
ข่าว/รายงาน    การปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:22
ข่าว/รายงาน    หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:20
ข่าว/รายงาน    การป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ประมวลจริยธรรม 09/06/2022 - 13:19

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ