ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (1-28 ธันวาคม 2564) ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป, ทุน UIS 05/12/2021 - 19:59
ข่าว/รายงาน    การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 05/12/2021 - 19:33
ข่าว/รายงาน    การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 03/12/2021 - 17:39
ข่าว/รายงาน    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงาน ก.พ. 03/12/2021 - 16:30
ข่าว/รายงาน    ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 02/12/2021 - 17:26
ข่าว/รายงาน    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงาน ก.พ. ศูนย์ดำรงธรรม ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม 02/12/2021 - 14:20
ข่าว/รายงาน    Infographics : มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ คุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม 30/11/2021 - 20:53
ข่าว/รายงาน    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำประมวลจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม 30/11/2021 - 20:22
ข่าว/รายงาน    ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ คณะกรรมการจริยธรรม 30/11/2021 - 20:17
ข่าว/รายงาน    ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ คณะกรรมการจริยธรรม 30/11/2021 - 20:12
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 30/11/2021 - 16:17
ข่าว/รายงาน    สรุปรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HiPPS 30/11/2021 - 14:03
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ซึ่งพร้อมเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ 28/11/2021 - 16:57
ข่าว/รายงาน    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำประมวลจริยธรรม (ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) คณะกรรมการจริยธรรม, คุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม 25/11/2021 - 16:49
ข่าว/รายงาน    สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมรับชมกิจกรรมแบบคู่ขนาน Live extended reality กับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. - 17.30 น. 25/11/2021 - 14:47
ข่าว/รายงาน    ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ 25/11/2021 - 13:20
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 17/11/2021 - 10:03
ข่าว/รายงาน    ข่าวดีสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท 12/11/2021 - 08:41
ข่าว/รายงาน    ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อเนเธอร์แลนด์ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมฟังงานบรรยายศึกษาต่อต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์) 10/11/2021 - 11:17
ข่าว/รายงาน    พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564 07/11/2021 - 21:23
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ภาค ข. ของสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ สอบภาค ก 06/11/2021 - 17:15
ข่าว/รายงาน    ข้อแนะนำสำหรับ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ในการกำหนดองค์ประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ (ตาม กฎ ก.พ. มาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง) 02/11/2021 - 14:59
ข่าว/รายงาน    แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการ ระดับกรม แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 01/11/2021 - 15:02
ข่าว/รายงาน    แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการ ระดับกระทรวง แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 01/11/2021 - 15:01
ข่าว/รายงาน    กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (อัปเดตเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564) รับราชการ 28/10/2021 - 21:57
ข่าว/รายงาน    งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 25/10/2021 - 15:07
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. 25/10/2021 - 13:33
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันนิวซีแลนด์ เข้าร่วมงานการศึกษาออนไลน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 การศึกษาต่อ, ทุนศึกษาต่อ, ทุนอื่นๆ 25/10/2021 - 10:19
ข่าว/รายงาน    วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 23/10/2021 - 09:30
ข่าว/รายงาน    วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สนร.ฝรั่งเศส/สวิส 22/10/2021 - 22:19

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ