ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม 28/11/2022 - 14:06
ข่าว/รายงาน    หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 (New Wave Leader 28 ) เปิดรับสมัครแล้ว ‼️ หลักสูตรฝึกอบรม 25/11/2022 - 14:40
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25/11/2022 - 11:35
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Royal Civil Service Commission (RCSC) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน 24/11/2022 - 18:34
ข่าว/รายงาน    เตรียมตัวให้พร้อม 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 14/11/2022 - 17:14
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 14/11/2022 - 16:07
ข่าว/รายงาน    พบกับงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 17 (OCSC International Education Expo 2022) พร้อมคู่มือแนะแนวการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจ การศึกษาต่อ, ทุนศึกษาต่อ 11/11/2022 - 16:32
ข่าว/รายงาน    เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566 11/11/2022 - 15:15
ข่าว/รายงาน    เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด ผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566 11/11/2022 - 10:44
ข่าว/รายงาน    อย่าลืมอัปโหลดรูปถ่าย!! สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565 10/11/2022 - 17:24
ข่าว/รายงาน    ข่าวดี !! ทุน U โดดเด่นตอบรับ ปี 65 และ 66 เปิดรับสมัครแล้ว 10/11/2022 - 11:15
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 10/11/2022 - 09:10
ข่าว/รายงาน    พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 08/11/2022 - 17:57
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. 08/11/2022 - 08:38
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 02/11/2022 - 09:44
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก National Personnel Authority (NPA) ประเทศญี่ปุ่น 31/10/2022 - 20:09
ข่าว/รายงาน    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15 28/10/2022 - 16:10
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมบังคับคดี) 26/10/2022 - 16:53
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23/10/2022 - 10:25
ข่าว/รายงาน    วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 21/10/2022 - 15:35
ข่าว/รายงาน    เปิดลงทะเบียนเข้างานแล้ววันนี้ กับ OCSC International Education Expo 2022 21/10/2022 - 10:16
ข่าว/รายงาน    21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 20/10/2022 - 22:43
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมบัญชีกลาง) 20/10/2022 - 15:11
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 สอบภาค ก 18/10/2022 - 11:41
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13/10/2022 - 11:09
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปี 2566 ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ 10/10/2022 - 11:34
ข่าว/รายงาน    งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 07/10/2022 - 11:02
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ. 06/10/2022 - 10:10
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งปิดปรับปรุง การให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545 เป็นการชั่วคราว 03/10/2022 - 08:49
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 01/10/2022 - 09:57

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ