ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. 04/10/2023 - 10:15
ข่าว/รายงาน    พบกับ OCSC International Education Expo 2023 มหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 18 การศึกษาต่อ, ทุนศึกษาต่อ 03/10/2023 - 09:43
ข่าว/รายงาน    ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2566 กวฉ. 02/10/2023 - 11:59
ข่าว/รายงาน    จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566) ก.พ.ค. 02/10/2023 - 10:30
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 29/09/2023 - 16:14
ข่าว/รายงาน    เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ 27/09/2023 - 16:42
ข่าว/รายงาน    พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 25/09/2023 - 11:15
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 22/09/2023 - 16:35
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 22/09/2023 - 09:21
ข่าว/รายงาน    กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 19/09/2023 - 16:49
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขยายกำหนดเวลาและเพิ่มช่องทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ. 18/09/2023 - 16:55
ข่าว/รายงาน    การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2566 14/09/2023 - 09:57
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบ Paper & Pencil สอบภาค ก 12/09/2023 - 18:06
ข่าว/รายงาน    รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 HiPPS 11/09/2023 - 10:38
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 07/09/2023 - 17:06
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. 07/09/2023 - 11:23
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ. 05/09/2023 - 10:48
ข่าว/รายงาน    โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 16 การบริหารทรัพยากรบุคคล, นักบริหารระดับสูง 04/09/2023 - 13:51
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566 01/09/2023 - 11:21
ข่าว/รายงาน    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ: การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณธรรมจริยธรรม 28/08/2023 - 14:39
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2567 ทุนศึกษาต่อ 23/08/2023 - 10:01
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป 22/08/2023 - 10:24
ข่าว/รายงาน    แบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ แบบสอบถาม/แบบสำรวจ/Survey 18/08/2023 - 11:30
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ 16/08/2023 - 13:50
ข่าว/รายงาน    ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์ หรือผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2566 กวฉ. 16/08/2023 - 13:40
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. โดยฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2566 12/08/2023 - 20:09
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 09/08/2023 - 16:55
ข่าว/รายงาน    ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ 07/08/2023 - 16:08
ข่าว/รายงาน    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 28/07/2023 - 13:02
ข่าว/รายงาน    28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 27/07/2023 - 08:57

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ