ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การทำงานในฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษา

การทำงานในฝรั่งเศส

1. รัฐบาลฝรั่งเศสอาจอนุญาตให้นักเรียนต่างต่างที่ถือวีซ่าแบบนักเรียนทำงานในระหว่างศึกษาได้แต่ต้องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้กรณีที่ถือวีซ่านักเรียนถ้าประสงค์ทำงานทั่วไป ที่ไม่ใช่ในองค์กร หรือ บริษัทต่างๆ หรือ ต้องการทำงานแบบ Part-time ไม่ต้องทำการขออนุญาตทางการฝรั่งเศส

2. กรณีทำงานเนื่องจากเป็นข้อบังคับของหลักสูตรในการฝึกงานเพิ่มเติม หรือ Internship เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว(อย่างน้อยระดับMaster2) สามารถขออนุมัติเพื่อทำงานเป็นแบบวีซ่าชั่วคราวได้ไม่เกิน 6 เดือน

3. หรืออาจจะขอสมัครวีซ่าประเภท « Skills and talents residencey permit » หากมีโครงการหรือการทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศของตนเองและประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจจะได้อนุมัติให้อยู่ทำงานได้ประมาณ 3 ปี และอาจจะขอต่ออายุได้ตามความจำเป็น

4. กรณีต้องการทำงานแบบ Full-time ในฝรั่งเศส จะต้องยื่นเรื่องขอสมัครวีซ่าโดยจะต้องมีหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ตอบรับเข้าทำงานพร้อมสัญญาจ้าง ซึ่งจะต้องขอดำเนินการแต่เนิ่นๆ

5. นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการทำงานในฝรั่งเศสในระหว่างศึกษา สามารถทำงานได้หากได้รับบัตรพำนักที่ระบุว่ามีสถานภาพนักศึกษา (carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ») โดยไม่ต้องขออนุญาตจากองค์กรใดๆอีก ในกรณีปีแรกที่มาพำนักอยู่ในฝรั่งเศสและได้วีซ่า long séjour « étudiant » ซึ่งมีค่าเทียบเท่าบัตรพำนัก จะมีสิทธิ์ทำงานได้ตามอายุบัตรพำนัก คือ 1 ปี สูงสุด ทั้งนี้ มีการจำกัดชั่วโมงการทำงานไว้ที่ 964 ชั่วโมง/ ปี ในกรณีทำงานเกินกว่าเพดานชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการพำนักในประเทศฝรั่งเศส

6. ในส่วนของนายจ้าง เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องแจ้ง Préfecture ที่ออกบัตรพำนักให้แก่นักศึกษาลูกจ้าง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Direction Départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle ในภูมิลำเนา หรือ

ค้นหาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.servicepublic.fr > étrangers en France>travail des étrangers >demande d’autorisation de travail : changement de statut d’étudiant à salarié

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ