ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การรับรองคุณวุฒิการศึกษา

สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดำเนินการพิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ที่ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน กำหนดเงินเดือนที่ควรจะได้รับ และระดับตำแหน่งที่ควรแต่งตั้ง

สำหรับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยหลักการ สำนักงาน ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรปกติจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบจากหลักฐานการศึกษา เช่น ใบปริญญาบัตร ใบรายละเอียดคะแนน (Transcript of records) ซึ่งระบุสาขาวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาในสาขา เพื่อเทียบว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นคุณวุฒิทางต่างๆ

อนึ่ง การรับรองวุฒิโดยสำนักงาน ก.พ. ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาจัดลำดับความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา (Ranking) แต่ประการใด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดูรายชื่อสถานศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิได้จาก www.ocsc.go.th หัวข้อการตรวจสอบคุณวุฒิ

การเทียบวุฒิ (Reconnaissance des diplômes/ Title Recognition)

ในปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายกำหนดหลักการเทียบเท่า (équivalence) ระหว่างวุฒิบัตรซึ่งได้รับจากการสำเร็จการศึกษาในต่างประเทศกับวุฒิบัตรซึ่งรับรองฐานะโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง การอุดมศึกษาและวิจัยของประเทศฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 เป็นต้นมา ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน ENIC-NARIC (European Network of Information Centres – National Academic Recognition Information Centres) ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจออกเอกสารรับรองเทียบเท่าระดับวุฒิบัตรระหว่างวุฒิบัตรจากต่างประเทศและวุฒิบัตรของฝรั่งเศส

การเทียบระดับวุฒิบัตรต่างประเทศเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศส มีกระบวนการซึ่งจำแนกได้ดังนี้

1. ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทยและประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นปีที่หนึ่งหลักสูตรปริญญาตรี (หรือหลักสูตรอื่นเทียบเท่าปริญญาตรี) ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส จะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศและประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศส จะต้องติดต่อสถาบันที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาว่าจะรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับใดเป็นแต่ละกรณีๆ โดยผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานวุฒิบัตรและคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนรายละเอียดหลักสูตรที่จบการศึกษา

ทั้งนี้ การสมัครเข้าศึกษาต่อในบางสาขา เช่น วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ สัตวแพทย์ เกษตรศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ จะมีการกำหนดเงื่อนไขและกระบวนการเฉพาะ ซึ่งควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลฝรั่งเศส โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูล : www.ciep.fr/es/enic-naricfr ; www.enic-naric.net ; www.diplomatie.gouv.fr

การแปลเอกสารการศึกษา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสไม่มีบริการแปลและรับรองเอกสารการศึกษาให้แก่นักเรียน หรือบุคคลภายนอก

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ