ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศเลิกมูลนิธิการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ

ที่ประชุมมูลนิธิการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศมีมติเลิกมูลนิธิตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และขอให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี ที่ประชุมมูลนิธิการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศมีมติเลิกมูลนิธิตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และขอให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ