ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สรุปการบรรยายความสำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการพัฒนาประเทศ (15 ม.ค. 58) จ.เชียงราย

สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการพัฒนาประเทศ" โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 จ.เชียงราย

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ