ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สัมมนาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนระดับกระทรวง

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ มีคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการเข้าร่วมสัมมนาจาก 7 ส่วนราชการ รวมจำนวน 45 คน การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เข้าร่วมการสัมมนา และรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มอบนโยบายและแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมในระดับกระทรวง การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการที่คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมรับฟังการนำเสนอบทบาทของสำนักงาน ก.พ. ในการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐ และผลการศึกษาติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่ผ่านมา โดย นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาเพื่อการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ บรรยายเรื่อง “ค่านิยมและจริยธรรมของภาครัฐ” ท่านได้ให้ข้อคิดในเรื่องการใช้หลักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม พัฒนาการทางศีลธรรมของมนุษย์จะเริ่มจากการใช้หลักกู หลักเกณฑ์ จนไปถึงการใช้หลักการ โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้หลักกูในการตัดสินใจ แต่หากเราต้องการจะยกระดับจริยธรรมของคนในสังคม ควรเริ่มจากการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ดี เพื่อนำไปสู่การใช้หลักการในการตัดสินใจในที่สุด ซึ่งความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการต่อไป

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ