ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เลขาธิการ ก.พ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ท่านเลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) และ ท่านรองเลขาธิการ ก.พ. (ม.ล.พัชรภากร เทวกุล) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่กระทรวงการต่างประเทศ และ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้นำ Mr. BAI Chunli, President Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Mr. NING Fukui เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อถวายรายงานความก้าวหน้าในด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – จีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยขยายความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ยังมีความขาดแคลนอยู่ สำนักงาน ก.พ. ได้สนองพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศทั้งสอง โดยจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ดังกล่าวระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ Graduate University of the Chinese Academy of Sciences (GUCAS) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ต่อมา GUCAS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น (UCAS : University of Chinese Academy of Sciences) ซึ่งอยู่ภายใต้ Chinese Academy of Sciences (CAS) ซึ่งทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์สักขีในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทั้ง 3 ครั้ง คือ การเสด็จ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 การเสด็จครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2554 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยระยะเวลาของ MOU มีอายุคราวละ 3 ปี

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ