ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ก.พ. ญี่ปุ่น เข้าพบและหารือการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 Ms. Satoko MAEDA หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ และ Ms. Ashuri MATSUHASHI เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ของ National Personnel Authority (NPA) หรือ ก.พ. ญี่ปุ่น เข้าพบและหารือประเด็นการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. นำโดย ปรร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. จาก สพข. สวพ. ศสล. และ ชอ.

โดย ปรร.ปิยฒน์ ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพร่วมบทบท ภารกิจหลักของสำนักงาน ก.พ. จากนั้นเปิดเวทีให้คณะผู้แทนจาก NPA ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่สนใจ เช่น เรื่องการสรรหาและเลือกสรร ระบบ PM การเลื่อนเงินเดือน Talent Management ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคราชการในตลาดแรงงาน ในเรื่องของโครงสร้างเงินเดือน และการพัฒนาข้าราชการ เป็นต้น

คณะผู้แทนฯ ยังได้สอบถามความคืบหน้าของการศึกษาดูงานของสำนักงาน ก.พ. ที่หน่วยงานราชการของญี่ปุ่นในปีที่ผ่านๆ มา อีกด้วย ทั้งนี้คณะผู้แทนจาก NPA จะรวบรวมข้อมูลที่ได้ในวันนี้ไปดำเนินการพัฒนาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่าง NPA และสำนักงาน ก.พ. ในโอกาสต่อไป

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ