ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาระบบการบริหารในราชการภูมิภาค (5-6 ก.พ. 58) จ.สงขลา (เอกสาร)

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการบริหารในราชการภูมิภาค" วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ