ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล 2558 : กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2558 “กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 17-24 กรกฎาคม 2558 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุนรัฐบาลทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ ที่ดีในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล และเพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ต้นแบบ การพัฒนาที่มีการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ที่ดีในการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษา

จำนวน : ประมาณ 25 ท่าน

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 เม.ย. 2558

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ