ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กรรมาธิการของ Royal Civil Service Commission แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ.

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นาย Indraman Chhetri ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการ (Commissioner) และ นาย Tashi Dorji P หัวหน้าฝ่ายนโยบายและวางแผน Royal Civil Service Commission (RCSC) แห่งราชอาณาจักรภูฎาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ. พร้อมทั้งหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ การจัดระบบการบริหารราชการพลเรือน และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนของสำนักงาน ก.พ. โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ที่่ปรึกษาระบบราชการ และ นางศิริวรรณ เมนะโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สวพ. เป็นวิทยากรบรรยายสรุปในหัวข้อดังกล่าว และมี ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ที่ปรึกษาระบบราชการคอยให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนซึ่งได้รับความสนใจจากผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฎานเป็นอย่างมาก มีการตั้งคำถามและถกประเด็นปัญหาระหว่างกันตลอดการบรรยาย

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ