ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เลขาธิการ ก.พ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สนร. ภูมิภาคยุโรป

ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ. นำโดยเลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) รองเลขาธิการ ก.พ. (ม.ล. พัชรภากร เทวกุล) ที่ปรึกษาระบบราชการ (นางสาววชิรา ตรีกรวิเศษภักดี) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. 2 ราย (นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ และ นางสาวปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์) เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในภูมิภาคยุโรป โดยเริ่มจากประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน และประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2558

วันที่ 13 เมษายน 2558 สนร. ฝรั่งเศส นำโดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) และ จนท. เดินทางไปต้อนรับคณะฯ ที่เมือง Colmar โดยมี น.ส. ธิดารัตน์ รูปงาม นทร. (โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน) ซึ่งกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาคอาหาร IUT – Colmar คอยให้การต้อนรับและรายงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตของ นทร. โดยได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะฯ จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และเยี่ยมนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ เมือง Strasbourg โดยมี น.ส. นัฏฐ์นรี นมเนย นทร. (โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน) ซึ่งกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัย Strasbourg คอยให้การต้อนรับและรายงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตของ นทร. และนำคณะชมเมือง ก่อนรับประทานอาหารเย็นร่วมกับคณะฯ

วันที่ 14 เมษายน 2558 คณะฯ ได้เดินทางต่อมายังเมือง Nancy และ สนร. ได้จัดการประชุม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น 4) จำนวน 10 ราย เรื่องระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส และการวางแผนการศึกษาของ นทร. โดยมี นทร. โครงการ (รุ่น 3) น.ส. สุมินตรา สีหาสร้อย ปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาคอาหาร IUT –Nancy ร่วมประชุมและเล่าประสบการณ์

ในภาคบ่ายถึงค่ำ เลขาธิการ ก.พ. ได้ให้โอวาทแก่ นทร. เรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตลอดจนสอบถามเรื่องความเป็นอยู่ของนักเรียน จากนั้น คณะฯ ได้ให้เกียรติถ่ายภาพและร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ นทร.

วันที่ 15 เมษายน 2558 ในภาคเช้า เลขาธิการ ก.พ. และคณะ ได้ประชุมร่วมกับ สนร. เพื่อมอบนโยบายและติดตามงานของ สนร. จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางเข้าสู่กรุงปารีสและตรวจเยี่ยมบ้านพักประจำตำแหน่ง อทศ. ณ กรุงปารีส ก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศอังกฤษเพื่อตรวจเยี่ยม สนร. อังกฤษต่อไป

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ