ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สตค.และทีมที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. สนับสนุนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สตค. ซึ่งกำลังดำเนินโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ" ให้กับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเข้าร่วม 30 คน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นส่วนราชการขนาดเล็ก มีข้าราชการเพียง 52 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558) แต่มีปัญหาด้านการบริหารและการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญอันประกอบด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยปัญหาที่นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ได้แก่ กำลังคนยังขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านศิลปะ และการเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งในส่วนราชการ

ดร.ปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นวิทยากรหลักในการประชุมเชิงปฏิบัติการได้นำผู้เข้าอบรมระดมสมองใน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การกำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร 2) การทำ HR SWOT 3) การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ 4) การศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน 5) การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ (HRD Strategy) 6) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ 7) การประเมินผลการพัฒนาตามแผน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการประชุม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

ผชช.ดร.สุรพงษ์ มาลี ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นอกจากปัญหาเชิงคุณภาพและความพร้อมของกำลังคนแล้ว สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจในอนาคต เช่น การจัดตั้งหอศิลป์ การจัดให้มีศุนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์การศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนการบริหารและพัฒนากำลังคนจะทำให้การดำเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายในการสร้างสุนทรียภาพให้กับสังคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ของทั้ง สตค,และ สพข. เข้าร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการเรียนรุ้ (Learning Facilitor) ซึ่งเป็นอีกแนงทางหนึ่งในการเตรียมกำลังคนให้กับสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้รู้จักภารกิจและสภาพปัญหาของส่วนราชการ (Know Business) อันเป็นพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธิศาสตร์ (Strategic Partner)

การจัดกลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ เป็นหนึ่งในห้าตัวแบบ (Modules) ที่สำนักงาน ก.พ. จะให้คำปรึกษาแนะนนำกระทรวงวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ